Rodzaj studiów:

Studia podyplomowe

Tryb studiów:

niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

SGTiH Vistula (dawniej SGTiR)

 • Zmiany zachodzące w usługach lotniczych wymagają ciągłego dostosowywania lotnictwa cywilnego. Wymuszają odpowiednią jakość w przygotowaniu do podjęcia pracy w strukturze zarządzania przedsiębiorstwem oraz wysokie kwalifikacje pracowników.

   

  Cel programu

  Celem studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie w lotnictwie cywilnym jest osiągnięcie przez słuchacza umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań personelu obsługi lądowej u przewoźników lotniczych i w portach lotniczych oraz czynności dowódcy statku powietrznego na samolotach jednosilnikowych.

   

  Sylwetka absolwenta

  Słuchacz uzyskuje wiedzę w zakresie zarządzania lotnictwem cywilnym oraz pełne przygotowanie teoretyczne do państwowego egzaminu teoretycznego na licencje PPL(A) – Private Pilot Licence – turystyczna licencja pilota. Po pozytywnym zdaniu egzaminu teoretycznego słuchacz może na oddzielnie ustalonych warunkach przystąpić do szkolenia praktycznego i uzyskania licencji.

  Wiedza akademicka w połączeniu z umiejętnościami nabytymi w trakcie studiów umożliwią profesjonalne podejście do systemu zarządzania przedsiębiorstwami w lotnictwie cywilnym. Zmiany zachodzące w usługach lotniczych wymagają ciągłego dostosowywania lotnictwa cywilnego. Wymuszają odpowiednią jakość w przygotowaniu do podjęcia pracy w strukturze zarządzania przedsiębiorstwem oraz wysokie kwalifikacje pracowników.

  Każdy absolwent posiada zdolności manualne, funkcje psychomotoryczne, zdolności komunikacyjne, podzielność uwagi, dokładność, wytrzymałość, tolerancje na stres, zdolność wzrokowo-przestrzenną, koordynacje ruchu, umiejętności samokontroli. Posiada kompetencje społeczne (umiejętności interpersonalne, zarządzania, rozwiązywania konfliktów, uczestniczenia w pracy zespołowej). Rozumie literaturę i dokumentację napisaną w języku angielskim.

  Jest przygotowany, po dalszym szkoleniu, zajmować stanowisko kierownicze np. w dziale operacje lotnicze, operacje naziemne, bezpieczeństwa lotów lub kierownika ds. zgodności. Potrafi ocenić efektywność i bezpieczeństwo pracy swoich podwładnych i promować ich zawodowy rozwój.

   

  Kariera po studiach:

  – firmy branży lotniczej – przewoźnicy pasażerscy, przewoźnicy cargo, porty lotnicze i lotniska;

  – organizacje krajowe i zagraniczne zrzeszające i obsługujące branże lotnictwa cywilnego.

   

  Adresaci

  Przyszli pracownicy w/w firm i organizacji z możliwością zdobycia licencji pilota.

   

  Wymagania wstępne

  Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub dokumentu równoważnego. Dla kandydatów ubiegających się o podjęcie studiów wymagane jest potwierdzenie znajomości języka angielskiego.

  Na podstawie skierowania wydawanego przez Uczelnię kandydat na studia zobowiązany jest do wykonania wstępnego badania lotniczo-lekarskiego Klasy 1 w Ośrodkach Badań Orzecznictwa Lotniczo-Lekarskiego i Medycyny Pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  Kandydat, który nie może wykonać wstępnego badania lotniczo-lekarskiego Klasy 1 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dostarcza badanie wykonane na terenie kraju zamieszkania zgodnie z wymogami badania lotniczo-lekarskiego Klasy 1.

   

  Wstępne badania lotniczo-lekarskie kandydat wykonuje na własny koszt.

 • Przedstawiony poniżej program kształcenia ma charakter dynamiczny i będzie ciągle doskonalony w zależności od nowych trendów pojawiających się w kształceniu specjalistów związanych z lotnictwem. Szkolenie teoretyczne przeprowadzone zostanie w trybie akademickim na podstawie porozumienia pomiędzy Uczelnią a Certyfikowanym Ośrodkiem Szkolenia Lotniczego UnitedSky.

  Zajęcia prowadzone na poszczególnych przedmiotach realizują zakres materiału wymagany dla szkolenia do licencji PPL(A). Ilość jednostek lekcyjnych i ilość godzin zajęć w trakcie szkolenia teoretycznego porównane do ilości wymaganej przez Dodatek 3 do Załącznika 1 do Rozporządzenia Komisji UE nr 1178/2011 (PART‐FCL).

  Dodatkowo w ramach cyklu studiów będą realizowane przedmioty:

  • Port lotniczy – zasady funkcjonowania,
  • Zarządzanie przestrzenią powietrzną,
  • Czynnik ludzki w lotnictwie,
  • Wymagania dla personelu lotniczego i obsługi lądowej,
  • Wybrane zagadnienia pilotażowe.

  Metody kształcenia

  Dobór metod nauczania uzależniony jest od rodzaju prowadzonych zajęć oraz indywidualnego wyboru poszczególnych nauczycieli akademickich.

  Stosowane są różnorodne formy kształcenia, do których należą:

  • wykłady – prowadzący przedstawia i tłumaczy określone zagadnienia,
  • ćwiczenia – prowadzący tłumaczy i ćwiczy ze studentami określone umiejętności praktyczne (np. wykonywanie obliczeń, korespondencję),
  • forma mieszana – połączenie wykładów i ćwiczeń,
  • zajęcia prowadzone w grupach, jak i indywidualnie,
  • testy wiedzy,
  • prezentacje przygotowywane i wykorzystywane zarówno przez wykładowców, jak również przez słuchaczy,
  • prowadzenie problemowych i ukierunkowanych dyskusji,
  • analiza dokumentów źródłowych, książek i innych opracowań.

  Wykorzystanie powyższych metod pozwala studentom sprawnie i efektywnie rozwijać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Studenci nabywają ponadto umiejętność prezentacji zadanego tematu, podnoszą swoją zdolność koncentracji.

  Ponadto wszystkie wykorzystywane formy kształcenia wzmacniają ich umiejętności analityczne, zdolność pracy w grupie i niekonwencjonalne podejście do napotykanych zagadnień.

  Słuchacze powinni wykorzystywać różnorodne metody nauki, do których zaliczamy: umiejętność korzystania z literatury przedmiotu, specjalistycznej publicystyki i źródeł internetowych.

 • dr Włodzimierz Soiński

 • Przyjęcia na studia podyplomowe w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają poniższe dokumenty drogą mailową, online lub osobiście:

  • pobierz formularz zgłoszeniowy,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
  • oryginał dowodu tożsamości do wglądu,
  • 1 zdjęcie w formacie jpg,
  • potwierdzenie wpłaty czesnego.

  Opłaty:

  Czesne za studia wynosi 5600 zł – płatne tydzień przez rozpoczęciem studiów.

  Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:

  • 2800 zł – I rata płatna tydzień przed rozpoczęciem studiów
  • 2800 zł – II rata płatna tydzień przed rozpoczęciem drugiego semestru.

  Planowane uruchomienie kierunku – luty/marzec 2021 r. 

  Opis przelewu:
  W opisie przelewu należy zaznaczyć następujące dane: studia podyplomowe/kierunek/imię i nazwisko

  Numer konta:
  Santander Bank Polska – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

  *Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać uruchomiona. Natomiast w przypadku dużej liczby kandydatów, o przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt do Rekrutacji Studiów Podyplomowych

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula

tel. +48 22 457 23 63 lub +48 22 457 23 29
e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close