prof.dr.hab.inż Elzbieta Biernacka

e-mail : e.biernacka@vistula.edu.pl

Doktor nauk technicznych, prof.zw. nauk rolniczych; specjalistka z zakresu zagospodarowania terenów zdewastowanych; laureatka Złotego Lauru Wydziału V Polskiej Akademii Nauk za wybitny wkład w rozwój nauk rolniczych; profesor honorowy Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego; członek Rady Naukowej Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego w Poznaniu.

Zainteresowania badawcze:

 • badania z zakresu kształtowania środowiska ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni wykorzystywanej na cele turystyczno-rekreacyjne.

 

dr Katarzyna Błaszczyk

e-mail: k.blaszczyk@vistula.edu.pl

Magister biologii i dietetyki; obecnie doktorantka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW;  autorka i współautorka kilku publikacji naukowych; kierownik i wykonawca grantów naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym; aktywna uczestniczka i organizatorka kilkudziesięciu konferencji naukowych; laureatka wielu wyróżnień, w tym dwukrotnie nagrody Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, nagrody I stopnia za osiągnięcia naukowe; od 2016 roku prowadzi poradnię dietetyczną.

Zainteresowania badawcze:

 • żywienie dzieci i niemowląt;
 • żywienie kobiet ciężarnych i karmiących piersią.

 

dr inż. Piotr Dominik

e-mail: p.dominik@vistula.edu.pl

Absolwent Wydziału Nauk o Żywności (Technologii Żywności) SGGW,  doktor nauk rolniczych; ukończył studia doktoranckie z zakresu oceny jakości żywności, studium analityki medycznej oraz studia pedagogiczne;  studiował na uniwersytetach niemieckich w Trier, Freiburgu i Bremen; współzarządzał rodzinnym obiektem hotelarskim w Niemczech w latach 1987-1989;  w latach 2005-2006  główny specjalista ds. szkoleń i kształcenia kadr hotelarsko-gastronomicznych PZH; w latach 2011-2013  ekspert do spraw HORECA w Instytucie Wiedzy i Umiejętności;  prelegent, konsultant i trener w zakresie turystyki kulinarnej oraz wykorzystania tradycyjnych produktów kulinarnych współpracujący z Urzędem Marszałkowskim Mazowsza; autor podręczników akademickich, monografii, rozdziałów w monografiach oraz artykułów naukowych z zakresu żywienia, gastronomii i hotelarstwa oraz turystyki kulinarnej; członek Kolegium Wydawniczego oraz Rady Redakcyjnej Zeszytów Naukowych Almamer; zastępca redaktora naczelnego czasopisma naukowego Problems of Tourism and Recreation wydawanego przez SGTiR; członek Kolegium Redakcyjnego i redaktor tematyczny Zeszytów Naukowych Uczelni Vistula; współpracuje z czasopismami branżowymi: Hotelarz, Przegląd Gastronomiczny, Hotel Polska i Horeca;  koordynator porozumienia SGTiR z hotelami Westin, Sheraton i Bristol; opiekuje się Studenckim Kołem Naukowym „Dietetyk” SGTiR, Studenckim Kołem Hotelarstwa SGTiH Vistula  oraz Klubem Turystyki Kulinarnej SGTiH Vistula. 

Zainteresowania badawcze: 

 • tradycyjne kulinaria w turystyce;
 • turystyka kulinarna;
 • organizacja usług gastronomicznych;
 • kuchnie regionalne;
 • kształcenie kadry hotelarsko-gastronomicznej;
 • komunikacja i kompetencje interpersonalne;
 • rozwój hotelarstwa krajowego i zagranicznego;
 • żywienie osób o zwiększonej aktywności fizycznej. 

 

mgr inż. Witold Drogoń

e-mail: w.drogon@vistula.edu.pl

Specjalista z zakresu hotelarstwa, organizacji i zarządzania obiektami hotelarskimi i ochrony informacji w przedsiębiorstwie; członek Rady Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, przewodniczący zespołu d.s. polonijnych imprez krajowych Komisji Współpracy z Polonią i Wychodźstwem Polskiego Komitetu Olimpijskiego; pracował również w Kancelarii Prezydenta RP, jako kierownik Hotelu „KLONOWA” i rezydencji Prezydenta RP w Belwederze; organizator ogólnopolskiej konferencji „Bezpieczny hotel – oczekiwania i wyzwania wobec EURO 2012”; autor podręczników dla technika hotelarstwa.

Zainteresowania badawcze: 

 • międzynarodowe systemy hotelowe;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w hotelarstwie – Krajowe Ramy Kwalifikacji;
 • Sektorowa Rama Kwalifikacji w turystyce.

 

prof. dr hab. inż. Józef Grochowicz, dr h.c.

e-mail: jozef@jozefgrochowicz.com / j.grochowicz@vistula.edu.pl

Uznany w kraju i za granicą specjalista w zakresie inżynierii żywności; wyniki swoich badań wydał w formie kilkunastu publikacji zwartych oraz ponad 500 prac naukowych recenzowanych (w tym jednej książki wydanej w języku angielskim dla US Dept. of Agriculture); organizator periodycznych Szkół Letnich dla młodych pracowników nauki; współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ” (obecnie jest honorowym prezesem); dziala w międzynarodowych organizacjach i instytucjach naukowych, pełni funkcje z wyboru  i nominacji – obecnie honorowy wiceprezydent CIGR (Commission Internationale du Genie Rurale), wiceprezydent Azjatyckiego Stowarzyszenia Inżynierii Rolniczej (AAAE), członek Komitetu Doradczego Uniwersytetu Kaziranga w Indiach; doktor honoris causa Politechniki w Koszalinie; odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim OOP; posiada tytuł Zasłużonego Racjonalizatora – przyznany przez Premiera RP za opatentowane wynalazki.

Zainteresowania badawcze:

 • jakość i bezpieczeństwo żywności;
 • technologia gastronomiczna i catering;
 • zasady projektowania i technologicznego wyposażania obiektów gastronomicznych i hotelarskich;
 • nowe technologie minimalnego przetwarzania surowców;
 • towaroznawstwo żywności;
 • żywność funkcjonalna i zasady jej projektowania;
 • dziedzictwo kulinarne;
 • promocja zasad racjonalnego żywienia;
 • gastronomiczne wspomaganie funkcjonowania i rozwoju różnych form turystyki;
 • agroturystyka;
 • enoturystyka.

 

dr Natalia Grzebisz

e-mail: n.grzebisz@vistula.edu.pl

Doktor nauk o kulturze fizycznej, autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych związanych ze sportem i żywieniem (Puls Medycyny, Magazyn Bieganie, BikeBoard, Gazeta Wyborcza, biegowki24.pl, biegambolubie.com.pl, bankier.pl i inne).; współpracowała z Instytutem Sportu w Warszawie jako fizjolog w projektach ,,Talent’’ oraz ,,Identyfikacja Młodych Talentów’’, które służyły identyfikacji przyszłych mistrzów kolarskich; była członkini kadry Polskiego Związku Narciarskiego w biegach narciarskich;  obecnie amatorsko startuje w maratonach i ultramaratonach narciarskich oraz kolarskich; prowadzi treningowo i dietetycznie zawodników SN Klasyk Warszawa.

Zainteresowania badawcze:

 • endokrynne i odpornościowe reakcje pośredniczące w adaptacji do wysiłków w makrocyklu kolarzy;
 • wpływ żywienia, suplementacji i dopingu na możliwości wysiłkowe oraz zdolności regeneracyjne.

 

mgr Sylwia Gudej

e-mail: s.gudej@vistula.edu.pl

Nauczyciel akademicki i aktywny zawodowo dietetyk; pracuje w Klinice Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii oraz Klinice Neurologii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, gdzie specjalizuje się w dietoterapii wrodzonych wad metabolizmu, w tym leczeniu dietą ketogenną i jej modyfikacjami; autorka i/lub współautorka doniesień konferencyjnych, publikacji naukowych oraz popularnonaukowych z zakresu dietetyki i żywienia człowieka; kierownik i wykonawca kilku grantów naukowych; laureatka „Diamentowego Grantu”, jednego z najbardziej prestiżowych programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; aktywnie uczestniczy w realizacji programów dotyczących dietoprofilaktyki i dietoterapii chorób cywilizacyjnych oraz w promowaniu zawodu dietetyka w Polsce; członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki.

Zainteresowania badawcze:

 • postępowanie dietetyczne we wrodzonych wadach metabolizmu;
 • terapia medyczna dietą ketogenną i jej modyfikacjami;
 • edukacja żywieniowa różnych grup ludności.

 

 

dr hab. Adam Mazur, prof. SGTiH Vistula

e-mail: a.mazur@vistula.edu.pl

Doktor habilitowany nauk humanistycznych; profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie; socjolog i humanista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia  zajęć na różnych poziomach edukacji; specjalista w zakresie realizacji szkoleniowych projektów turystycznych, edukacji regionalnej, wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju i koedukacji; pełnił funkcje: kierownika zakładu przedmiotów ogólnych, kierownika katedry hotelarstwa i gastronomii, prodziekana ds. studenckich i dziekana wydziału,  przewodniczył Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia i stypendialnej; jest członkiem wydziałowej komisji programowej oraz koordynatorem modułu przedmiotów.

Zainteresowania badawcze:

 • socjologia turystyki i edukacja międzykulturowa; 
 • wpływ aktywności turystycznej na rozwój i funkcjonowanie człowieka jako jednostki oraz jako element środowiska przyrodniczo- i społeczno-kulturalnego;
 • zagadnienia dotyczące zjawisk i procesów psychicznych związanych z turystyką jako źródłem przemian społecznych w określonych środowiskach, a także psychologicznego funkcjonowania grupy turystycznej i znaczenia turystyki intencjonalnej;
 • główne problemy turystyki religijnej i pielgrzymkowej w Polsce i na Świecie.

 

mgr inż. Ewa Rasińska

e-mail: e.rasinska@vistula.edu.pl

Ekspertka w dziedzinie racjonalnego, zdrowego żywienia; aboslwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW; ukończyła liczne szkolenia dotycząc dietetyki; uczestniczyła w wielu projektach dotyczących zdrowego odżywiania, brała udział w  programach prowadzonych przez fundację Carrefour – ,,ABC of Healthy Eating’’, ,,ABC of Healthy Eating – ABC of Kids Nutrition’’, „ABC Żywienia Dzieci i Rodziców” , w  projekcie ,,Wiem co jem’’ dla osób odpowiedzialnych za żywienie w placówkach oświatowych oraz  w programie ,,Trzymaj Formę!’’, adresowanym do uczniów klas I-III gimnazjum.

Zainteresowania badawcze:

 • technologia i produkcja żywności;
 • gastronomia;
 • kuchnie narodowe;
 • obsługa konsumenta w gastronomii;
 • zawartość wybranych składników odżywczych (kwasów tłuszczowych) na jakość produktów spożywczych.

 

 

dr inż. Agnieszka Sulich

e-mail: a.sulich@vistula.edu.pl

Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie; autorka publikacji naukowych dotyczących oceny spożycia związków bioaktywnych pochodzenia roślinnego w wybranych grupach populacyjnych; propagatorka zdrowego stylu życia w ramach działalności kampanii społecznej „Wiem, co jem”, członek Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych. 

Zainteresowania badawcze:

 • wpływ związków bioaktywnych pochodzenia żywieniowego na organizm człowieka;
 • diety wegetariańskie;
 • edukacja żywieniowa dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

dr hab. Jolanta Żyśko, prof. SGTiH Vistula

e-mail: j.zysko@vistula.edu.pl

Rektor Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie; od 1990 roku jest zaangażowana w prace naukowo-badawcze na gruncie nauk organizacji i zarządzania sportem; odbyła staż naukowy w Institute of Sport & Leisure Policy Uniwersytetu w Loughborough; prowadziła wykłady na wielu uczelniach zagranicznych, m.in: Deutsche Sporthochschule w Kolonii, Uniwersytecie w Jyväskylä czy University of Bayreuth; od 2009 r. jest członkiem zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Sportem; należy do grona ekspertów Komisji Europejskiej ds. zarządzania zasobami ludzkimi w sporcie i w MNiSW w sprawie wdrażania Krajowej Ramy Kwalifikacji w Szkolnictwie Wyższym, jest też ekspertem ds. jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej; kiedyś, kilkukrotna mistrzyni Polski w żeglarstwie regatowym w klasie 470 oraz uczestniczka Igrzysk Dobrej Woli w 1986 roku; w 2017 r. otrzymała nominację dyrektora Instytutu Sportu-PIB (Państwowego Instytutu Badawczego) na stanowisko przewodniczącej Rady do spraw Kompetencji Sektora Sportowego oraz dołączyła do grona Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich; w 2018 roku Minister Sportu i Turystyki powołał ją na V-ce Przewodniczącą Rady ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej; została też uhonorowana nagrodą MP POWER AWARD w kategorii stowarzyszenia.

Zainteresowania badawcze:

 • organizacja i zarządzanie sportem;
 • marketing sportowy;
 • wydarzenie sportowe;
 • polityka sportowa.

 

prof. dr hab. Krzysztof Krygier 

e-mail: k.krygier@vistula.edu.pl

Prof. zwyczajny w zakresie technologii żywności i żywienia;  specjalista w dziedzinie nauki o tłuszczach oraz dodatków do żywności i żywności specjalnej; współautor podręcznika “Safety in agri-food chain”, autor ok. 300 publikacji naukowych, promotor 14 obroninych doktoratów;  zasiada w radach redakcyjnych i programowych kilku czasopism polskich i zagranicznych;  członek wielu polskich i międzynarodowych organizacji naukowych m.in. czlonek zarządu I przedstawiciel Polski w European Federation for the Science and Technology of Lipids oraz International Society for Fat Research; członek Rady ds Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia przy Ministrze Zdrowia.

Zainteresowania badawcze:

 • nauka o żywności;
 • nauka o żywieniu człowieka.

 

mgr Agnieszka Koper

e-mail: a.koper@vistula.edu.pl

Doradca i konsultant gastronomii; posiada bogate doświadczenie w zakresie szeroko rozumianej gastronomii oraz turystyki kulinarnej i tradycji kulinarnych Włoch, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania tradycyjnych produktów; zakres jej badań naukowych obejmuje przede wszystkim wykorzystanie tradycyjnych produktów będących częścią dziedzictwa kulinarnego Włoch o szczególnym znaczeniu dla aspektów żywieniowych i społecznych; współpracowała z Università degli studi di Perugia oraz Università dei Sapori; absolwentka stosunków międzynarodowych Università di Perugia; pracuje i mieszka w Rzymie.

Zainteresowania badawcze:

 • gastronomia;
 • turystyka kulinarna;
 • dziedzictwo tradycji kulinarnej Włoch.

 

dr Krzysztof Celuch

e-mail: k.celuch@vistula.edu.pl

Wykładowca akademicki, pełnomocnik Rektora Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym,  mówca, trener, konsultant biznesowy, przedsiębiorca; specjalizuje się w branży spotkań i eventów; jego badania naukowe opierają się na wiedzy z zakresu ekonomii, psychologii biznesu, socjologii, marketingu i kulturoznawstwa; realizuje projekty badawcze; prowadzi warsztaty, szkolenia i wykłady; moderuje dyskusje panelowe, debaty i spotkania menedżerskie;, buduje strategie i świadczy usługi doradztwa biznesowego; wspiera organizacje, instytucje i firmy w zakresie zarządzania, komunikacji, motywacji i rozwoju biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem branży spotkań.

Zainteresowania badawcze:

 • przemysł spotkań;
 • marketing docelowy;
 • zarządzanie i organizacja spotkań;
 • aktualne trendy w turystyce biznesowej;
 • CSR;
 • komunikacja w globalnych organizacjach;

 

dr hab. Teresa Skalska, prof. SGTiH Vistula

e-mail: t.skalska@vistula.edu.pl

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki; autorka wielu projektów i prac badawczych m.in. w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski, oddziaływania turystyki na gospodarkę regionu, ekonomii współdzielenia, turystyki osób niepełnosprawnych, wpływu turystyki na gospodarkę wielkich miast; autorka wielu publikacji m.in. z zakresu rachunku satelitarnego i turystyki osób niepełnosprawnych.

Zainteresowania badawcze:

 • konkurencyjność polskiej gospodarki turystycznej;
 • rachunek satelitarny turystyki;
 • regionalne rachunki satelitarne turystyki;
 • badanie cen na rynku turystycznym;
 • ekonomia współdzielenia;
 • konsumpcja kolaboratywna;
 • turystyka osób niepełnosprawnych i seniorów;
 • wpływ turystyki na gospodarkę wielkich miast.

 

dr hab. Hanna Zawistowska, prof. SGTiH Vistula

e-mail: h.zawistowska@vistula.edu.pl

Do 2018 r. profesor nadzwyczajny w Katedrze Turystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;  specjalistka w zakresie prawa turystycznego, ochrony konsumentów usług turystycznych i polityki turystycznej państwa; w latach 1997 – 2011 pracowała w centralnych organach administracji rządowej ds. turystyki, z ramienia których uczestniczyła w pracach organizacji międzynarodowych (UE,OECD, UNWTO; WTO) oraz w pracach nad wdrożeniem do prawa krajowego regulacji UE dotyczących ochrony konsumentów usług turystycznych; kierownik Podyplomowych Studiów Turystyki i Hotelarstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; autorka kilkunastu publikacji poświęconych problematyce ochrony konsumentów usług turystycznych, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w turystyce oraz polityce turystycznej; wykładowca przedmiotów obejmujących zagadnienia prawa w turystyce, ochrony konsumentów usług turystycznych, polityki turystycznej państw, organizacji imprez; kierownik projektu, realizowanego w latach 2014-2015 r., mającego na celu opracowania sektorowych ram kwalifikacji dla sektora turystyki; od listopada 2016 r. przewodnicząca Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki.

 

Science office

Aplikuj online