prof.dr.hab.inż Elzbieta Biernacka

e-mail : e.biernacka@vistula.edu.pl

Doktor nauk technicznych, prof.zw. nauk rolniczych; specjalistka z zakresu zagospodarowania terenów zdewastowanych; laureatka Złotego Lauru Wydziału V Polskiej Akademii Nauk za wybitny wkład w rozwój nauk rolniczych; profesor honorowy Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego; członek Rady Naukowej Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego w Poznaniu.

Zainteresowania badawcze:

 • badania z zakresu kształtowania środowiska ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni wykorzystywanej na cele turystyczno-rekreacyjne.

 

dr Katarzyna Błaszczyk

e-mail: k.blaszczyk@vistula.edu.pl

Magister biologii i dietetyki; obecnie doktorantka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW;  autorka i współautorka kilku publikacji naukowych; kierownik i wykonawca grantów naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym; aktywna uczestniczka i organizatorka kilkudziesięciu konferencji naukowych; laureatka wielu wyróżnień, w tym dwukrotnie nagrody Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, nagrody I stopnia za osiągnięcia naukowe; od 2016 roku prowadzi poradnię dietetyczną.

Zainteresowania badawcze:

 • żywienie dzieci i niemowląt;
 • żywienie kobiet ciężarnych i karmiących piersią.

 

dr inż. Piotr Dominik

e-mail: p.dominik@vistula.edu.pl

Absolwent Wydziału Nauk o Żywności (Technologii Żywności) SGGW,  doktor nauk rolniczych; ukończył studia doktoranckie z zakresu oceny jakości żywności, studium analityki medycznej oraz studia pedagogiczne;  studiował na uniwersytetach niemieckich w Trier, Freiburgu i Bremen; współzarządzał rodzinnym obiektem hotelarskim w Niemczech w latach 1987-1989;  w latach 2005-2006  główny specjalista ds. szkoleń i kształcenia kadr hotelarsko-gastronomicznych PZH; w latach 2011-2013  ekspert do spraw HORECA w Instytucie Wiedzy i Umiejętności;  prelegent, konsultant i trener w zakresie turystyki kulinarnej oraz wykorzystania tradycyjnych produktów kulinarnych współpracujący z Urzędem Marszałkowskim Mazowsza; autor podręczników akademickich, monografii, rozdziałów w monografiach oraz artykułów naukowych z zakresu żywienia, gastronomii i hotelarstwa oraz turystyki kulinarnej; członek Kolegium Wydawniczego oraz Rady Redakcyjnej Zeszytów Naukowych Almamer; zastępca redaktora naczelnego czasopisma naukowego Problems of Tourism and Recreation wydawanego przez SGTiR; członek Kolegium Redakcyjnego i redaktor tematyczny Zeszytów Naukowych Uczelni Vistula; współpracuje z czasopismami branżowymi: Hotelarz, Przegląd Gastronomiczny, Hotel Polska i Horeca;  koordynator porozumienia SGTiR z hotelami Westin, Sheraton i Bristol; opiekuje się Studenckim Kołem Naukowym „Dietetyk” SGTiR, Studenckim Kołem Hotelarstwa SGTiH Vistula  oraz Klubem Turystyki Kulinarnej SGTiH Vistula. 

Zainteresowania badawcze: 

 • tradycyjne kulinaria w turystyce;
 • turystyka kulinarna;
 • organizacja usług gastronomicznych;
 • kuchnie regionalne;
 • kształcenie kadry hotelarsko-gastronomicznej;
 • komunikacja i kompetencje interpersonalne;
 • rozwój hotelarstwa krajowego i zagranicznego;
 • żywienie osób o zwiększonej aktywności fizycznej. 

 

mgr inż. Witold Drogoń

e-mail: w.drogon@vistula.edu.pl

Specjalista z zakresu hotelarstwa, organizacji i zarządzania obiektami hotelarskimi i ochrony informacji w przedsiębiorstwie; członek Rady Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, przewodniczący zespołu d.s. polonijnych imprez krajowych Komisji Współpracy z Polonią i Wychodźstwem Polskiego Komitetu Olimpijskiego; pracował również w Kancelarii Prezydenta RP, jako kierownik Hotelu „KLONOWA” i rezydencji Prezydenta RP w Belwederze; organizator ogólnopolskiej konferencji „Bezpieczny hotel – oczekiwania i wyzwania wobec EURO 2012”; autor podręczników dla technika hotelarstwa.

Zainteresowania badawcze: 

 • międzynarodowe systemy hotelowe;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w hotelarstwie – Krajowe Ramy Kwalifikacji;
 • Sektorowa Rama Kwalifikacji w turystyce.

 

prof. dr hab. inż. Józef Grochowicz, dr h.c.

e-mail: jozef@jozefgrochowicz.com / j.grochowicz@vistula.edu.pl

Uznany w kraju i za granicą specjalista w zakresie inżynierii żywności; wyniki swoich badań wydał w formie kilkunastu publikacji zwartych oraz ponad 500 prac naukowych recenzowanych (w tym jednej książki wydanej w języku angielskim dla US Dept. of Agriculture); organizator periodycznych Szkół Letnich dla młodych pracowników nauki; współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ” (obecnie jest honorowym prezesem); dziala w międzynarodowych organizacjach i instytucjach naukowych, pełni funkcje z wyboru  i nominacji – obecnie honorowy wiceprezydent CIGR (Commission Internationale du Genie Rurale), wiceprezydent Azjatyckiego Stowarzyszenia Inżynierii Rolniczej (AAAE), członek Komitetu Doradczego Uniwersytetu Kaziranga w Indiach; doktor honoris causa Politechniki w Koszalinie; odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim OOP; posiada tytuł Zasłużonego Racjonalizatora – przyznany przez Premiera RP za opatentowane wynalazki.

Zainteresowania badawcze:

 • jakość i bezpieczeństwo żywności;
 • technologia gastronomiczna i catering;
 • zasady projektowania i technologicznego wyposażania obiektów gastronomicznych i hotelarskich;
 • nowe technologie minimalnego przetwarzania surowców;
 • towaroznawstwo żywności;
 • żywność funkcjonalna i zasady jej projektowania;
 • dziedzictwo kulinarne;
 • promocja zasad racjonalnego żywienia;
 • gastronomiczne wspomaganie funkcjonowania i rozwoju różnych form turystyki;
 • agroturystyka;
 • enoturystyka.

 

dr Natalia Grzebisz

e-mail: n.grzebisz@vistula.edu.pl

Doktor nauk o kulturze fizycznej, autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych związanych ze sportem i żywieniem (Puls Medycyny, Magazyn Bieganie, BikeBoard, Gazeta Wyborcza, biegowki24.pl, biegambolubie.com.pl, bankier.pl i inne).; współpracowała z Instytutem Sportu w Warszawie jako fizjolog w projektach ,,Talent’’ oraz ,,Identyfikacja Młodych Talentów’’, które służyły identyfikacji przyszłych mistrzów kolarskich; była członkini kadry Polskiego Związku Narciarskiego w biegach narciarskich;  obecnie amatorsko startuje w maratonach i ultramaratonach narciarskich oraz kolarskich; prowadzi treningowo i dietetycznie zawodników SN Klasyk Warszawa.

Zainteresowania badawcze:

 • endokrynne i odpornościowe reakcje pośredniczące w adaptacji do wysiłków w makrocyklu kolarzy;
 • wpływ żywienia, suplementacji i dopingu na możliwości wysiłkowe oraz zdolności regeneracyjne.

 

mgr Sylwia Gudej

e-mail: s.gudej@vistula.edu.pl

Nauczyciel akademicki i aktywny zawodowo dietetyk; pracuje w Klinice Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii oraz Klinice Neurologii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, gdzie specjalizuje się w dietoterapii wrodzonych wad metabolizmu, w tym leczeniu dietą ketogenną i jej modyfikacjami; autorka i/lub współautorka doniesień konferencyjnych, publikacji naukowych oraz popularnonaukowych z zakresu dietetyki i żywienia człowieka; kierownik i wykonawca kilku grantów naukowych; laureatka „Diamentowego Grantu”, jednego z najbardziej prestiżowych programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; aktywnie uczestniczy w realizacji programów dotyczących dietoprofilaktyki i dietoterapii chorób cywilizacyjnych oraz w promowaniu zawodu dietetyka w Polsce; członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki.

Zainteresowania badawcze:

 • postępowanie dietetyczne we wrodzonych wadach metabolizmu;
 • terapia medyczna dietą ketogenną i jej modyfikacjami;
 • edukacja żywieniowa różnych grup ludności.

 

 

dr hab. Adam Mazur, prof. SGTiH Vistula

e-mail: a.mazur@vistula.edu.pl

Doktor habilitowany nauk humanistycznych; profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie; socjolog i humanista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia  zajęć na różnych poziomach edukacji; specjalista w zakresie realizacji szkoleniowych projektów turystycznych, edukacji regionalnej, wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju i koedukacji; pełnił funkcje: kierownika zakładu przedmiotów ogólnych, kierownika katedry hotelarstwa i gastronomii, prodziekana ds. studenckich i dziekana wydziału,  przewodniczył Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia i stypendialnej; jest członkiem wydziałowej komisji programowej oraz koordynatorem modułu przedmiotów.

Zainteresowania badawcze:

 • socjologia turystyki i edukacja międzykulturowa; 
 • wpływ aktywności turystycznej na rozwój i funkcjonowanie człowieka jako jednostki oraz jako element środowiska przyrodniczo- i społeczno-kulturalnego;
 • zagadnienia dotyczące zjawisk i procesów psychicznych związanych z turystyką jako źródłem przemian społecznych w określonych środowiskach, a także psychologicznego funkcjonowania grupy turystycznej i znaczenia turystyki intencjonalnej;
 • główne problemy turystyki religijnej i pielgrzymkowej w Polsce i na Świecie.

 

mgr inż. Ewa Rasińska

e-mail: e.rasinska@vistula.edu.pl

Ekspertka w dziedzinie racjonalnego, zdrowego żywienia; aboslwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW; ukończyła liczne szkolenia dotycząc dietetyki; uczestniczyła w wielu projektach dotyczących zdrowego odżywiania, brała udział w  programach prowadzonych przez fundację Carrefour – ,,ABC of Healthy Eating’’, ,,ABC of Healthy Eating – ABC of Kids Nutrition’’, „ABC Żywienia Dzieci i Rodziców” , w  projekcie ,,Wiem co jem’’ dla osób odpowiedzialnych za żywienie w placówkach oświatowych oraz  w programie ,,Trzymaj Formę!’’, adresowanym do uczniów klas I-III gimnazjum.

Zainteresowania badawcze:

 • technologia i produkcja żywności;
 • gastronomia;
 • kuchnie narodowe;
 • obsługa konsumenta w gastronomii;
 • zawartość wybranych składników odżywczych (kwasów tłuszczowych) na jakość produktów spożywczych.

 

 

dr inż. Agnieszka Sulich

e-mail: a.sulich@vistula.edu.pl

Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie; autorka publikacji naukowych dotyczących oceny spożycia związków bioaktywnych pochodzenia roślinnego w wybranych grupach populacyjnych; propagatorka zdrowego stylu życia w ramach działalności kampanii społecznej „Wiem, co jem”, członek Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych. 

Zainteresowania badawcze:

 • wpływ związków bioaktywnych pochodzenia żywieniowego na organizm człowieka;
 • diety wegetariańskie;
 • edukacja żywieniowa dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

dr hab. Jolanta Żyśko, prof. SGTiH Vistula

e-mail: j.zysko@vistula.edu.pl

Rektor Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie; od 1990 roku jest zaangażowana w prace naukowo-badawcze na gruncie nauk organizacji i zarządzania sportem; odbyła staż naukowy w Institute of Sport & Leisure Policy Uniwersytetu w Loughborough; prowadziła wykłady na wielu uczelniach zagranicznych, m.in: Deutsche Sporthochschule w Kolonii, Uniwersytecie w Jyväskylä czy University of Bayreuth; od 2009 r. jest członkiem zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Sportem; należy do grona ekspertów Komisji Europejskiej ds. zarządzania zasobami ludzkimi w sporcie i w MNiSW w sprawie wdrażania Krajowej Ramy Kwalifikacji w Szkolnictwie Wyższym, jest też ekspertem ds. jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej; kiedyś, kilkukrotna mistrzyni Polski w żeglarstwie regatowym w klasie 470 oraz uczestniczka Igrzysk Dobrej Woli w 1986 roku; w 2017 r. otrzymała nominację dyrektora Instytutu Sportu-PIB (Państwowego Instytutu Badawczego) na stanowisko przewodniczącej Rady do spraw Kompetencji Sektora Sportowego oraz dołączyła do grona Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich; w 2018 roku Minister Sportu i Turystyki powołał ją na V-ce Przewodniczącą Rady ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej; została też uhonorowana nagrodą MP POWER AWARD w kategorii stowarzyszenia.

Zainteresowania badawcze:

 • organizacja i zarządzanie sportem;
 • marketing sportowy;
 • wydarzenie sportowe;
 • polityka sportowa.

 

prof. dr hab. Krzysztof Krygier 

e-mail: k.krygier@vistula.edu.pl

Prof. zwyczajny w zakresie technologii żywności i żywienia;  specjalista w dziedzinie nauki o tłuszczach oraz dodatków do żywności i żywności specjalnej; współautor podręcznika “Safety in agri-food chain”, autor ok. 300 publikacji naukowych, promotor 14 obroninych doktoratów;  zasiada w radach redakcyjnych i programowych kilku czasopism polskich i zagranicznych;  członek wielu polskich i międzynarodowych organizacji naukowych m.in. czlonek zarządu I przedstawiciel Polski w European Federation for the Science and Technology of Lipids oraz International Society for Fat Research; członek Rady ds Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia przy Ministrze Zdrowia.

Zainteresowania badawcze:

 • nauka o żywności;
 • nauka o żywieniu człowieka.

 

mgr Agnieszka Koper

e-mail: a.koper@vistula.edu.pl

Doradca i konsultant gastronomii; posiada bogate doświadczenie w zakresie szeroko rozumianej gastronomii oraz turystyki kulinarnej i tradycji kulinarnych Włoch, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania tradycyjnych produktów; zakres jej badań naukowych obejmuje przede wszystkim wykorzystanie tradycyjnych produktów będących częścią dziedzictwa kulinarnego Włoch o szczególnym znaczeniu dla aspektów żywieniowych i społecznych; współpracowała z Università degli studi di Perugia oraz Università dei Sapori; absolwentka stosunków międzynarodowych Università di Perugia; pracuje i mieszka w Rzymie.

Zainteresowania badawcze:

 • gastronomia;
 • turystyka kulinarna;
 • dziedzictwo tradycji kulinarnej Włoch.

 

dr Krzysztof Celuch

e-mail: k.celuch@vistula.edu.pl

Wykładowca akademicki, pełnomocnik Rektora Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym,  mówca, trener, konsultant biznesowy, przedsiębiorca; specjalizuje się w branży spotkań i eventów; jego badania naukowe opierają się na wiedzy z zakresu ekonomii, psychologii biznesu, socjologii, marketingu i kulturoznawstwa; realizuje projekty badawcze; prowadzi warsztaty, szkolenia i wykłady; moderuje dyskusje panelowe, debaty i spotkania menedżerskie;, buduje strategie i świadczy usługi doradztwa biznesowego; wspiera organizacje, instytucje i firmy w zakresie zarządzania, komunikacji, motywacji i rozwoju biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem branży spotkań.

Zainteresowania badawcze:

 • przemysł spotkań;
 • marketing docelowy;
 • zarządzanie i organizacja spotkań;
 • aktualne trendy w turystyce biznesowej;
 • CSR;
 • komunikacja w globalnych organizacjach;

 

dr hab. Teresa Skalska, prof. SGTiH Vistula

e-mail: t.skalska@vistula.edu.pl

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki; autorka wielu projektów i prac badawczych m.in. w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski, oddziaływania turystyki na gospodarkę regionu, ekonomii współdzielenia, turystyki osób niepełnosprawnych, wpływu turystyki na gospodarkę wielkich miast; autorka wielu publikacji m.in. z zakresu rachunku satelitarnego i turystyki osób niepełnosprawnych.

Zainteresowania badawcze:

 • konkurencyjność polskiej gospodarki turystycznej;
 • rachunek satelitarny turystyki;
 • regionalne rachunki satelitarne turystyki;
 • badanie cen na rynku turystycznym;
 • ekonomia współdzielenia;
 • konsumpcja kolaboratywna;
 • turystyka osób niepełnosprawnych i seniorów;
 • wpływ turystyki na gospodarkę wielkich miast.

 

dr hab. Hanna Zawistowska, prof. SGTiH Vistula

e-mail: h.zawistowska@vistula.edu.pl

Do 2018 r. profesor nadzwyczajny w Katedrze Turystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;  specjalistka w zakresie prawa turystycznego, ochrony konsumentów usług turystycznych i polityki turystycznej państwa; w latach 1997 – 2011 pracowała w centralnych organach administracji rządowej ds. turystyki, z ramienia których uczestniczyła w pracach organizacji międzynarodowych (UE,OECD, UNWTO; WTO) oraz w pracach nad wdrożeniem do prawa krajowego regulacji UE dotyczących ochrony konsumentów usług turystycznych; kierownik Podyplomowych Studiów Turystyki i Hotelarstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; autorka kilkunastu publikacji poświęconych problematyce ochrony konsumentów usług turystycznych, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w turystyce oraz polityce turystycznej; wykładowca przedmiotów obejmujących zagadnienia prawa w turystyce, ochrony konsumentów usług turystycznych, polityki turystycznej państw, organizacji imprez; kierownik projektu, realizowanego w latach 2014-2015 r., mającego na celu opracowania sektorowych ram kwalifikacji dla sektora turystyki; od listopada 2016 r. przewodnicząca Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki.

 

Science office

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close