• Książki

  1. Dominik P., Buczkowska K., Kociszewski P., Potencjał i wykorzystanie polskich kuchni regionalnych i żywności tradycyjnej w kształtowaniu produktu turystycznego. Wyd. AFiB, Warszawa 2018
  2. Dominik P., Marketingowa rola potencjału kuchni regionalnych i żywności tradycyjnej w kształtowaniu produktu turystycznego oraz rozwoju regionalnym. Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowice 2018

  Artykuły

  1. Celuch K., Bekir Bora Dedeoğlu, Jeffrey Weinland, Mathilda Van Niekerk (2018) Re- conceptualizing customer-based destination brand equity. Journal of Destination Marketing& Management
  2. Dominik P. (2018) Wykorzystanie potencjału kuchni regionalnych i żywności tradycyjnej w kształtowaniu produktu turystycznego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIX, z. 9, cz. III, s. 121-136
  3. Dominik P., Mazur A. (2018) Wykorzystanie standardów usług żywieniowych oraz nowych technologii w cateringu lotniczym. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, t 3, z. 57, s. 210-239
  4. Dominik P., Koskowski M. (2018) Culinary Tourism in Regional and Local Development in Poland, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIX, z. 9, cz. III, s. 137-150
  5. Dominik P., Koskowski M. (2018) Odmienność znaczeniowa spożywania kawy w rożnych Kulturach. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, nr 60 (3), s. 5 17
  6. Dominik P., Grochowicz J., Fabisiak A. (2018) Variety of Raw Materials in the Formation of Traditional Culinary Products as a Tourist Attraction. Ekonomia i Środowisko Nr 2 (65), s. 246- 256
  7. Gondek E., Świniarska K., Nowak D., Janczar-Smuga M., Kamińska-Dwórznicka A., Wiktor A., (2018) Ocena sposobu żywienia mężczyzn uprawiających amatorsko sporty siłowe. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Wiletona w Legnicy, 28(3), 9-19 (7pkt)
  8. Grochowicz J., 2018, Tradycje kulinarne Kurpi Zielonych jako produkt turystyczny. Wyd. RKCC Myszyniec, str.65-75
  9. Grochowicz J., Fabisiak A., Nowak D. (2018) MARKET OF FUNCTIONAL FOOD – LEGAL REGULATIONS AND DEVELOPMENT PERSPECTIVES. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, nr 595, s. 51-67
  10. Grochowicz J., Fabisiak J., 2018, Żywność funkcjonalna – aspekty prawne i znaczenie wybranych składników bioaktywnych Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula /ZNUW/ 60(3) s. 143- 153 (8pkt MNiSzW)
  11. Grochowicz J., Fabisiak A., Ekielski A.,(2018), Development and Application of Functional Food for Older People. CIGR 2018 XIX. World Congress of CIGR (www.cigr2018.org)
  12. Grochowicz J., Ekielski A., Siwek A., (2018), EPR mediated study of shelf life of pumpkin and sunflowers seeds roasted in microwave-vacuum roaster CIGR 2018 XIX. World Congress of CIGR ( www.cigr2018.org)
  13. Grzebisz N., L. Piejko (2018) The impact of endurance exercise on the cardiovascular capacity of a male amateur cross country skier. Pilot study World Scientific News (6 pnkt)
  14. Grzebisz N., (2018) Zaburzenia odżywiania u biegaczek narciarskich / Eating disorders in cross-country skiers, Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health, nr 8(1), s. 73-77 (5 pnkt)
  15. Skalska T., Kociszewski P., Rękawek A., (2018) Staże i praktyki zawodowe studentów: implikacje dla jakości kształcenia, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIX, z. 9, cz. III, s. 275-289
  16. Wiśniewska A. (2018) Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w turystyce medycznej w Polsce. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, nr 2 (56), s. 123-135
  17. Wiśniewska A. (2018) Działania marketingowe przedsiębiorstw na rynku turystyki medycznej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIX, z. 9, cz. III, s. 13-24
 • Książki

  1. Celuch K., (2017) Zarządzanie komunikacją w organizacjach globalnych – uwarunkowania, bariery, efekty. Analiza na przykladzie Meeting Professionals Internatonal. AFiBV, Warszawa
  2. Dominik P., Szczepanowska E., (2017), Żywienie osób o zwiększonej aktywności fizycznej. SGTiR, Wyd. SGTiR, Warszawa
  3. Łopaciński K., Maliszewska M., Kociszewski P., (2017), Rynek zabezpieczeń finansowych i produktów ubezpieczeniowych w kontekście działalności biur podróży, Monografie SGTiR, Warszawa 2017 (25 pt MNiSW).

  Artykuły

  1. Dominik P. (2017), Znaczenie żywności tradycyjnej w kształtowaniu poziomu i jakości życia jej konsumentów. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 483, s. 44-56
  2. Dominik P., (2017), Społeczna odpowiedzialność branży hotelarskiej i gastronomicznej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie Tom XVIII/ zeszyt 2/część II, s. 265-278
  3. Dominik P., (2017), Wykorzystanie e-technologii w procesie promowania wizerunku produktów kulinarnych i ich producentów. Przedsiębiorczość i Zarządzanie , t. 18, z.10, cz. 2, s. 111-124
  4. Dominik P., (2017) Autentyczność kulinariów i doznań kulinarnych motywacją do aktywności współczesnego turysty. Turystyka Kulturowa 5/2017 (wrzesień-październik) Red. K. Buczkowska-Gołąbek, A. Lisowska. Turyści Kulturowi
  5. Dominik P. (2017) Kształcenie kadry hotelarskiej w szkołach średnich i wyższych w Polsce na tle wybranych krajów Europy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Turystyki Nr 2 (38), s. 31-36
  6. Dominik P. (2017), Rola międzypokoleniowego transferu wiedzy na temat tradycji kulinarnych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 18, z. 9, cz. 3, s. 237-250
  7. Dominik P, Grochowicz J., Koskowski M., ( 2017). The influence of regional culinary traditions on the attractiveness of agrotourism offer. European Journal of Service Management, Vol.24, No. 4/2017,str. 5-10 (pkt. 13)
  8. Dominik P., Grochowicz J., Koskowski M. (2017), Culinary heritage and its role in development of the tourist product on the example of agritourism offer in Poland. Intercathedra 33/2 , str. 38-42.(10pkt )
  9. Dominik P., Koskowski M., (2017), Rola dziedzictwa kulinarnego w regionalnych programach rozwoju turystyki w Polsce wobec współczesnych trendów w turystyce. (The role of culinary heritage in regional tourism development strategies In Poland in the face of contemporary trends in tourism). Przedsiębiorczość i Zarządzanie XVIII, 8, III, s. 93-104
  10. Dominik P., A. Mazur (2017) Wykorzystanie potencjału kuchni regionalnych i żywności tradycyjnej w rozwoju regionalnym. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 18, z. 8, cz. 3, s. 61-72
  11. Dominik P., Czarnota-Kosonóg I. (2017), Metodyka i warsztat kształcenia kadry hotelarskiej w szkołach średnich. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, styczeń-marzec, nr 1(51)/2017, s.52- 68, AFiB Vistula, Warszawa
  12. Dominik P., Fabisiak A. (2017) Caring for Culinary Products and Traditions in the Context of Sustainable Development of Rural Areas. INTERCATHEDRA, nr 33(4), s. 24-30
  13. Drozdowska M., Duda-Seifert M., Rogowski M. (2017) Rogal świętomarciński – zintegrowany produkt turystyki kulinarnej? Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, s. 199-211
  14. Drozdowska M., Duda-Seifert M., (2017) Inter-Destination Bridge Ties in the V4 Countries Based on External Funding, [red.] Rich M., Proceedings of the 13th European Conference on Management, Leadership and Governance, ECMLG 2017, s. 85-96.
  15. Dziedzic T., K. Osiecki, (2017) Consumption patterns of foreign tourists in Poland travelling with LCCs and their economic effects in the light of the results of pilot surveys. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula nr 3(53), s. 148-172 /2017/9 pkt/
  16. Dziedzic T., (2017) Profile konsumpcji usług turystycznych wśród zagranicznych pasażerów LCCs w Polsce – wyniki badań pilotażowych. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula nr 4(54), s. 222-247 /2017/9 pkt/
  17. Dziedzic T., Markiewicz M., (2017) Anomalies and trends in the seasonal variations in demand at Polish hotels – selected segments in 2000–2015 / Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula 2017 nr 4 (54), s. 261-291
  18. Geise P. (2017) Kulinaria – atrakcją turystyczną? Tak, ale …. Oferta z zakresu turystyki kulinarnej w turystycznej prasie branżowej – przykład niemiecki. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, nr 54 (3), s. 155-164
  19. Gondek E. Jakubczyk E. Tryzno E. 2017: Application of novel acoustic measurement techniques for texture analysis of co-extruded snacks . LWT – Food Science and Technology,75, 582-589 (IF2013=2,088; 35pkt)
  20. Gondek E. Janczar-Smuga M., 2017: Wpływ dodatku preparatów zawierających inulinę na cechy sensoryczne wybranych produktów żywnościowych, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula,2(52), 247-258 (9pkt)
  21. Grochwicz J., Dominik P. Koskowski M. (2017), The influence of regional culinary traditions on the attractiveness of agrotourism offer. European Journal of Service Management, Vol. 24, 4/2017, s. 5-20
  22. Grochowicz J., Dominik P, Fabisiak A (2017) Możliwości wykorzystania żywności naturalnej jako efekt ogólnoświatowego trendu w zakresie zapotrzebowania na żywność prozdrowotną. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula ZNUV 2017, 53(4), str. 223-240 (8 pkt. MNISW)
  23. Jaworski M. (2017) Selected dietary restrictions in patients with irritable bowel syndrome. Hygeia Public Health, t.52, z. 3 , s. 286-291
  24. Jaworski M., Adamus M. (2017) The Role of Health-Related Suggestibility and Sense of Responsibility for Health in Students’ Emotional Eating. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, nr 2(55), s. 259-274
  25. Jaworski M., Adamus M. (2017) Badanie czynników determinujących poziom motywacji do studiowania u studentów uniwersytetów medycznych a poczucie identyfikacji z przyszłą rolą zawodową. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health, nr 7 (3), s. 199-205
  26. Jaworski M., Adamus M., Owczarek K. (2017) Difficult Situations in the Profession of a Dietitian-Therapist. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, nr 2(52), s. 288-299
  27. Jaworski M, Fabisiak A, Adamus M, Wanat E, Mazur A.: Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku Poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie jako determinatora aktywności fizycznej osób w wieku 50+, 2017, 2(34) str71-84
  28. Jaworski M, Fabisiak A.: Psychospołeczne determinatory wyboru żywności 2017, 54(3) str 17-29 Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula ZNUV
  29. Jaworski M., Fabisiak A. (2017) Kuchnia polska jako element uatrakcyjnienia oferty turystycznej. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, nr 54 (3), s. 112-124
  30. Jaworski M., Dominik P. (2017), Kontekst przyrodniczy powstawania tradycyjnych produktów kulinarnych jako wartość dla turystyki kulturowej. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula 54(3)/2017, s. 55-73
  31. Jaworski M., Klimkowska K., Różańska K., Fabisiak A., Rehabilitacja żywieniowa w jadłowstręcie psychicznym: rola i zakres pracy dietetyka w zespole terapeutycznym. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2017;23(2):122–128
  32. Koskowski M., Dominik P. (2017), Żywność tradycyjna w kulturze i turystyce. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula 54(3)/2017, s. 5-16
  33. Łopaciński K. Radkowska B. (2017) Conditions of tourism development in polish voivodships, Scientific Journal of University of Szczecin "European Journal of Service Management", nr 3(23), 53-61 (13 pt MNiSW)
  34. Mazur A. (2017) Zapomniany świat dawnego mistycyzmu, czyli o znaczeniu jedzenia w religiach świata. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, nr 54 (3), s. 38-54
  35. Nowak D., Gondek E., Gauze J., Jakubczyk E., Janczar-Smuga M., Stasiak M., Kamińska-Dwórznicka A., Samborska K. (2017) Wysokobłonnikowe przekąski zbożowo-warzywne – analiza wybranych właściwości fizycznych i funkcjonalnych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, nr 590, s. 15-27, DOI 10.22630
  36. Nowak D., Czarniecka-Skubina E., Głuchowski A. (2017) Systemy technologiczne produkcji potraw stosowane w żywieniu zbiorowym. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, nr 2(52), s. 221-236
  37. Skalska T., (2017) Sharing Economy In The Tourism Market: Opportunities And Threats, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula. 2017 | 4(54) | 248-260, 9 pkt. MNiSW
  38. Skalska T., Dziedzic E. (2017) Ocena efektów ekonomicznych turystyki w miastach metropolitalnych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie t. 18, z. 8, cz. 3, s. 45-60. 14 pkt. MNiSW
  39. Skalska T., Dziedzic E. (2017) Data envelopment analysis jako narzędzie wspomagające zarządzanie regionami turystycznymi. Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. ISSN 1899-3192; e-ISSN 2392-0041, Wrocław 2017, ss. 171-180
  40. Skalska T., Koskowski M. (2017) Rola organizacji pozarządowych w zachowaniu i wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego w rozwoju turystyki. Turystyka Kulturowa, nr 1/2017 (styczeń-luty 2017), s. 68-79
  41. Tomczyk-Miczak E. (2017) Turystyka kulinarna – strawa dla ducha i ciała. Turystyczne sacrum i profanum. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, nr 54 (3), s. 90-97
  42. Wiśniewska A. (2017) Analiza ofert turystyki medycznej na podstawie stron internetowych przedsiębiorstw świadczących usługi w sektorze turystyki medycznej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 18, z. 8, cz.3, s. 363-374
  43. Wiśniewska A. (2017) Perspektywy rozwoju turystyki biznesowej dla Ukrainy. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, nr 2(55), s. 163-175
 • Książki

  1. Byszewska – Dawidek M., Nalazek M., Rynek biur podróży w Polsce. Wydawnictwo SGTiR. Monografia naukowa w jęz. polskim.
  2. Dominik P., 2016, Klaster hotelarsko-turystyczny jako innowacyjne narzędzie rozwoju regionu Politechnika Warszawska, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku
  3. Dominik P., 2016, Węgrów na tle dziedzictwa kulinarnego. Towarzystwo Miłośników Ziemi Węgrowskiej
  4. Gondek E., Nowak D., Jakubczyk E., Nakonieczna M., 2016, Analiza możliwości obniżenia wartości energetycznej diety poprzez wykorzystanie produktów niskokalorycznych. Polskie Towarzystwo Dietetyki.
  5. Gondek E., Rola i źródła fitostrogenów w diecie Polaków. Polskie Towarzystwo Dietetyki
  6. Nowak D. (red), 2016, Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności – teraźniejszość i przyszłość. Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Warszawski, SGGW w Warszawie
  7. Jaworski M., 2016, Psychology and Dietetics: Improvement of Cognitive Function in Obesity Using an Appropriate Diet in the Context of Psychodietetics. CreateSpace Independent Publishing Platform
  8. Łopaciński K. 2016, Zeszyty Historyczne Ruchu Studenckiego nr 7. 50-lat Uniwersytyckiego Klubu Turytsycznrgo „Unikat” 1963-2013. Fundacja Turigeo
  9. Słoniewski M., 2016, Bojkot Igrzysk Olimpijskich jako instrument polityki międzynarodowej w latach 1976-1988, Max s.c. Jolanta i Michał Słoniewscy
  10. Skalska T., 2016, Konsumpcja kolaboratywna wśród rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi w obszarze turystyki I rekreacji. W: Janoś-Kresło M., Komorowska O., [red.], Współczesne problemy rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością w Polsce. Oficyna Wydawnicza SGH. ISBN 978-83-8030-093-4; Monografia naukowa w jęz.polskim.
  11. Skalska T., 2016,The Impact of Modern technologies on the Danger of Exclusion of Disabled and Elderly Persons in the Context of Participation in Tourism.Wydawnictwo SGTiR.
  12. Skalska T., Dziedzic E., Kachniewska M., 2016, Regionalny rachunek satelitarny turystyki: metodologia, uwarunkowania implementacji, Wydawnictwo Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie (monografia naukowa w języku polskim);
  13. Skalska T., Janoś-Kresło M., Komorowska O., Słaby T., 2016, Entrepreneurial and consumer behavious in families upbringing children and young people with disabilities. SGH Publishing House. Monografia naukowa w jęz. angielskim. ISBN 978-83-8030-095-8;
  14. Skalska T., Janoś-Kresło M., Komorowska O., Słaby T., 2016, Zachowania przedsiębiorcze i konsumpcyjne w rodzinach opiekujacych się dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością. Oficyna Wydawnicza SGH. Monografia naukowa w jęz. polskim. ISBN 978-83-8030-094-1;

  Artykuły

  1. Byszewska Dawidek M., 2016, The economic situation of the hotel sector in Poland in 2003–2012 European Journal of Service Management tom 18, str. 5-11.
  2. Dominik P., 2016, Edukacyjna rola szlaków kulinarnych. Przedsiębiorczość – Edukacja. 12, 282–297. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  3. Dominik P. (2016) Zarządzanie zaangażowaniem pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach hotelarskich w Polsce. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XVII z. 7 cz. II, s. 227-239
  4. Dominik P. (2016) Społeczna odpowiedzialność biznesu jako istotny czynnik budowania dobrego wizerunku i przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa hotelarskiego. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula t. 3 (49), s. 93-113
  5. Dominik P., Grochowicz J., 2016, Turystyka kulinarna w opinii studentów warszawskich uczelni Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu nr 2/18 s. 84-88.
  6. Drozdowska M., Duda-Seifert M., Rogowski M., 2016, Produkty turystyki kulinarnej Wrocławia i Poznania – analiza porównawcza. Turystyka Kulturowa, Nr 5/2016 (wrzesień- październik 2016), s. 101-114.
  7. Fabisiak A., 2016, Witaminowe abecadło Rola i znaczenie witamin oraz ich suplementacja w codziennym odżywianiu, [w:] Przegląd Gastronomiczny Tom: 3, Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o., Warszawa
  8. Fabisiak A., 2016, Praktyczna bioocena składników bioodżywczych i ich znaczenie w procesach technologicznych, [w:] Przegląd Gastronomiczny Tom: 4, Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o., Warszawa
  9. Gondek E., 2016, Modification of kappa carrageenan by b-galactosidase as a new method to inhibit recrystallization of ic [w:] Food Hydrocolloids Tom 61, numery stron: 31-35, ELSEVIER SCI LTD
  10. Gondek E., 2016, Wpływ dodatku substancji ochronnych na zakres temperatury krioskopowej i przebieg procesu zamrażania soku z ziemniaka. [w:] Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych Tom: 578, numery stron: 39-46, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności
  11. Gondek E., Nowak D., 2016, Wybrane właściwości fizyczne esktrudowanego pieczywa bezglutenowego wzbogaconego dodatkiem mąki z żołędzi [w:] Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy Tom: 20(3), numery stron: 33-39, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
  12. Gondek E. Nowak D., Szczepanik P., 2016. Analiza nakładów i korzyści wynikających z wprowadzania standardu IFS na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego. [W:] Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności: teraźniejszość i przyszłość (red. D. Nowak, K. Samborska), Wyd. OW PTTŻ, Warszawa, 39-50
  13. Gondek E., Jakubczyk E., i in., 2016, Wpływ stabilizatorów na ograniczenie rekrystalizacji w lodach typu sorbet Przemysł Spożywczy Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o. DOI:10.15199/65.2016.9.4
  14. Grochowicz J., i in., 2016, Comparison of Parmesan cheese drying course by means of regression methods Colloquium Biometricum. Polskie Towarzystwo Biometryczne. Tom 46, s.
  15. Grochowicz J., Panasiewicz M. (2016) Ocena sposobu odżywiania i aktywności fizycznej w uprawianiu kulturystyki. Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, 1(17), s. 53-68
  16. Grochowicz J., Nadulski R., Kobus Z., Wilczyński K., Zawiślak K., Guz T. (2016) Application of freezing and thawing in apples (Malus domestica) juice extraction. JOURNAL OF FOOD SCIENCE
  17. Grochowicz J., Wojdalski J., Ekielski A., Radecka K., Stępniak S., Orłowski A., Florczak I., Drożdż B., Żelaziński T., Kosmala G. (2016) Production and properties of apple pomace pellets and their suitability for energy generation purposes. Rocznik Ochrona Środowiska
  18. Jaworski M., 2016, The Relationship Between Emotional State And The Consumption Of Foods Rich In Carbohydrates By Young Adults [w:] Health Problems of Civilization Tom 10 Zeszyt 2, numery stron: 10-19, Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  19. Łopaciński K., 2016, The hotel investment market in Poland, European Journal of Service Management tom 17, str. 33-41.
  20. Łopaciński K. (2016) The hotel investment market in Poland. Scientific Journal of University of Szczecin "Service Management" 17 nr 1, s. 27-32
  21. Nowak D., 2016, Evaluation of microbial hazards during creamy cream cheese processing, [w:] Production Engineering Archives Tom: 7, Zeszyt: 2, numery stron: 33-36, Instytut Inżynierii Produkcji, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa
  22. Nowak D., 2016, Wybrane właściwości fizyczne esktrudowanego pieczywa bezglutenowego wzbogaconego dodatkiem mąki z żołędzi [w:] Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy Tom: 20(3), numery stron: 33-39
  23. Skalska T., Dziedzic E., 2016, Szacowanie spożycia turystycznego -– doświadczenia regionalnego rachunku satelitarnego turystyki dla województwa mazowieckiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 3(35), s. 59-71 Uniwersytet Szczeciński
  24. Skalska T., Dziedzic E. (2016) Methods of the regional economic impact assessment of tourism: achievements and challenges. The example of Poland. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula t. 3 (49), s. 135-151
  25. Skalska T., Markiewicz E., Pędzierski M., 2016, Konsumpcja kolaboratywna w obszarze turystyki. Próba prezentacji stanu zjawiska na rynku polskim. Folia Turistica, 41/2016, s. 165- 190. 11 pkt. MNiSW
  26. Skalska T., Shcherbiak E., 2016, The competitiveness on the tourism market: Airbnb as challenge for the Small Enterprises in the tourism sector. PiZ, ISSN 1733‐2486. s. 193-213,
  27. Szulc-Dąbrowiecka E., 2016, Los actores en la Gestion de la region Turistica en Polonia y Peru [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie Tom: XVII Zeszyt: Iss. 3. Part 1, numery stron: 233-245, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź
  28. Wiśniewska A. (2016) Franczyza – koncepcja biznesu dla przedsiębiorstw działających na rynku usług turystycznych. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula t. 4(50), s. 149-159
  29. Żyśko J. Chadwick S., Gocłowska S., Piątkowska M., (2016) Brand Recognition and Sponsorship. The Battle Between Official Sponsors and Ambushers. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, , t. XVII z. 9 cz. III, s. 41-56
  30. Żyśko J., i in., 2016, Testing relationships between spectator’s motives and points of attachment in mixed martial arts in Poland. Journal of Combat Sports and Martial Arts Fundacja Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury ARS MEDICA DOI: 10.5604/20815735.1195356 2015??
Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close