Rzetelność i etyka badań naukowych w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula (dawniej Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji) służy podnoszeniu jakości kształcenia i doskonaleniu poziomu badań naukowych, a także wprowadzaniu w życie wskazówek etycznych, organizacyjnych i prawnych zawartych w dokumentach Unii Europejskiej oraz wzorców opracowanych w czołowych europejskich ośrodkach akademickich. Wskazania te obejmują zasady i wymagania wobec naukowców, takie jak:

 • wolność badań naukowych;
 • wzory etyczne charakterystyczne dla poszczególnych dyscyplin, a także normy instytucjonalne, krajowe itd.;
 • odpowiedzialność zawodowa, profesjonalne podejście, znajomość zobowiązań wynikających z umowy lub przepisów;
 • odpowiedzialność – w tym finansowa;
 • zasady dobrych praktyk w badaniach naukowych – odnoszone do bezpiecznych sposobów wykonywania pracy, stosowania się do wymagań w zakresie ochrony danych i poufności oraz zapewnienia, by wyniki badań były upowszechniane i wykorzystywane;
 • zaangażowanie społeczne;
 • troskę opiekunów naukowych o swoich podopiecznych;
 • najwyższe standardy w sferze nadzoru i obowiązków w zakresie zarządzania, które powinny być wypełniane „zgodnie z najwyższymi standardami zawodowymi”;
 • kontynuacja rozwoju zawodowego poprzez aktualizowanie i poszerzanie zakresu umiejętności i kwalifikacji.

Zamieszczone poniżej dokumenty tworzą ramy dla wszystkich pracowników Uczelni oraz jej Władz, wyznaczają zasady odpowiedzialnego postępowania w środowisku pracy i zachęcają do postrzegania siebie nawzajem jako profesjonalistów. Dokumenty te określają także liczne zasady i wymagania wobec praco- i grantodawców, takie jak:

 • szeroko rozumiana zasadę niedyskryminacji;
 • stymulowanie do badań naukowych i zapewnianie warunków dla nich;
 • stabilizacja oraz stałe zatrudnienie;
 • sprawiedliwe i atrakcyjne wynagrodzenie;
 • tworzenie strategii sprzyjającej rozwojowi kariery zawodowej pracowników;
 • uznanie wartości mobilności;
 • zapewnienie dostępu do szkoleń, ochrona prawa własności intelektualnej, opieka naukowej nad młodszymi naukowcami, kompleksowy system oceny pracowników;
 • określenie odpowiednich procedur skarg i apelacji oraz wpływu na organy decyzyjne;
 • jasne określenie standardów przyjmowania naukowców do pracy.

Kierując się przyjętymi zasadami pracownicy Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula dbają o dobry wizerunek Uczelni i starają się realizować jej misję. Wykazują lojalność wobec Uczelni przestrzegając dyscypliny pracowniczej, wspomagając
demokratycznie wybrane władze i pomagając budować prestiż Uczelni.

 • Europejska Karta Naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

  Pobierz
 • Kodeks etyki SGTiH Vistula

  Pobierz
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

  Pobierz
 • Kodeks cywilny

  Pobierz

Kontakt do HR Managera Grupy Uczelni Vistula

Aplikuj online