Czy i kiedy Polska wejdzie do strefy euro? Jakie mogą wyniknąć z tego korzyści i zagrożenia? Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej „Euro a sprawa polska”, której ogranizatorem jest Instytut Finansów Akademii Finanów i Biznesu Vistula.

Zgodnie z zapisami Traktatu Akcesyjnego z 2003 r. na Polsce ciąży prawno-międzynarodowe zobowiązanie do przyjęcia jednolitej waluty europejskiej. Przystąpienie na prawach pełnego członka do Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW) powinno nastąpić po trwałym spełnieniu kryteriów zbieżności nominalnej. Pod koniec 2017 r. Polska spełnia cztery spośród sześciu tych kryteriów – stopy inflacji, długookresowych stóp procentowych, udziału deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w PKB oraz relacji długu publicznego do PKB. Niespełnione natomiast pozostawały kryteria kursowe i zgodności legislacji. To pierwsze wymaga wejścia do ERM2 (Exchange Rate Mechanism), to drugie – zmian w ustawodawstwie krajowym odnośnie rozwiązań monetarnych. Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż kwestie prawne dotyczące pełnego uczestnictwa w UGiW mogą ulec znacznemu zaostrzeniu.

W świetle wydarzeń ostatnich lat, zwłaszcza doświadczeń płynących z kryzysu strefy euro i sposobów jego przezwyciężania, dla wielu staje się jasne, że dla małej, otwartej gospodarki pozostawanie poza większym i silniejszym obszarem walutowym jest nie tylko anachroniczne w zglobalizowanym świecie, ale też coraz bardziej kosztowne i niebezpieczne. Wymaga utrzymywania ogromnych rezerw walutowych dla obrony i stabilizowania kursu waluty narodowej, czego koszt w znacznym stopniu niweluje pożytki płynące z niezależnej polityki pieniężnej i możliwości deprecjacji własnej waluty.

Konferencja ma na celu przedstawienie różnych aspektów przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty europejskiej. Kryzys strefy euro wymusił nieortodoksyjne działania władz Unii Europejskiej, zwłaszcza Europejskiego Banku Centralnego, i przede wszystkim zapoczątkował szereg istotnych zmian instytucjonalno-regulacyjnych, których wprowadzanie już się zaczęło i jeszcze potrwa przez najbliższe kilka lat. Zmiany te będą miały znaczący wpływ nie tylko na państwa tworzące strefę euro, ale także na kandydatów do UGiW.

Zapraszamy 16 kwietnia o godz. 9.45 do auli a2 w kampusie Grupy Uczelni Vistula.

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close