Projekty unijne w trakcie realizacji

 • Blue Tourism Opportunities (BTO)

  Call 2020 Round 1 KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices

  KA203 – Strategic Partnerships for higher education

  Form ID: KA203-A13C2B7E Deadline (Brussels Time) 2020-04-23 12:00:00

   

  Priority:
  HE: Tackling skills gaps and mismatches

   

  Priorities and Topic:
  HE: Promoting and rewarding excellence in teaching and skills development
  HORIZONTAL:Innovative practices in a digital era

   

  Czas realizacji projektu: 1.12.2020 – 30.11.2022

   

  Niebieska turystyka jest rozwijającym się sektorem turystyki. Biorąc pod uwagę roczny raport gospodarczy na temat niebieskiej gospodarki UE przedstawiony przez Komisję Europejską: „turystyka przybrzeżna to największy udział w zatrudnieniu, wartości dodanej i zyskach, przyczyniający się znacznie bardziej do tworzenia miejsc pracy niż do wartości dodanej brutto i / lub zysków”. Zatem, niebieski sektor turystyki ma szczególny potencjał w zakresie rozwoju nowych firm, co wiąże się m. in. z realizacją działań sprzyjających zarówno podnoszeniu kwalifikacji zawodowych absolwentów, jak i uczelni, w zakresie wsparcia studentów na temat wiedzy o niebieskiej turystyce, co pozwala na wdrażanie nowych elementów w programach kształcenia i aktywny udział wykładowców w tym procesie.

   

  Cele projektu BT Opportunities:

   

  1. Doskonalenie umiejętności biznesowych, w tym biznesowych umiejętności społecznych absolwentów szkół wyższych.
  2. Wdrażanie programów nauczania i programów szkoleniowych na uczelniach odpowiadających potrzebom niebieskiej branży turystycznej.
  3. Poprawa kompetencji zawodowych profesorów uczelni wyższych w zakresie metody MOOC, w obszarach związanych z przedsiębiorczością w niebieskiej turystyce.
  4. Wykorzystanie mentoringu jako narzędzia współpracy i wsparcia pomiędzy uniwersytetem/ profesorem/ studentem w duchu niebieskiej turystyki.

   

  Aby osiągnąć te cele, zostanie zaprojektowany kurs szkoleniowy z dwoma modułami szkoleniowymi dotyczącymi przedsiębiorczości w niebieskiej turystyce, zgodnie z ramami metodologicznymi ECVET i EntreComp (The Entrepreneurship Competence Framework), które ułatwiają walidację i uznawanie umiejętności i wiedzy zawodowej nabytych w różnych systemach edukacji i krajach UE. Zostanie opracowana platforma mentoringu w niebieskiej turystyce, gdzie profesorowie i studenci lub absolwenci będą mogli współdziałać/kontaktować się w celu konsultowania ich biznesu. Podobnie wykładowcy uczelni zostaną przeszkoleni w zakresie stosowania MOOC, jako metody dydaktycznej na kursach przedsiębiorczości w niebieskiej turystyce.

   

  Grupy docelowe projektu, bezpośrednio lub pośrednio uczestniczące w projekcie, to:

  • uczelnie związane z sektorem turystycznym;
  • studenci i absolwenci szkół wyższych o charakterze przedsiębiorczym;
  • nauczyciele z uniwersytetu;
  • organizacje i stowarzyszenia przedsiębiorców;
  • Izby Handlowe (Chambers of Commerce);
  • centra wsparcia przedsiębiorców, inkubatory start-upów.

   

  Aby osiągnąć cele projektu, zastosowane zostaną innowacyjne metodologie (MOOC, platforma mentoringowa „w chmurze”), mające na celu zwiększenie ich wykorzystania jako metody dydaktycznej i wzajemnych powiązań student-wykładowca-mentor oraz uzyskanie długoterminowych korzyści z użyteczności tych narzędzi, jako metody podnoszenia umiejętności zawodowych użytkowników zarówno na poziomie ucznia, jak i nauczyciela.

  Ponadnarodowość obecnego projektu ma fundamentalne znaczenie dla poznania celów projektu, jak również uzyskanych wyników i opracowanych różnorodnych produktów.

   

  Partnerzy:

  • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula – Coordinator (Poland);
  • Asociacion de Innovacion Emprendimiento y Tecnologias de la Informacion y la Comunicacion (INNETICA) (Spain);
  • Institut National de Cercetare Dezvoltare in Turism (Romania);
  • ESE, Ensino Superior Empresarial, LDA. (Portugal);
  • Skills Zone Malta co. Limited (Malta);
  • Glandrive, Unipessoal LDA (Portugal).

  Web: www.bluetourismopportunities.eu

  Fb: www.facebook.com/bluetourismopportunities

   

  Blue Tourism Opportunities (BTO) – newsletter 1.06.2021:
  POBIERZ

   

 • UTrzelnia. Warszawsko-Bieliński Uniwersytet Trzeciego Wieku

  Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji realizuje projekt:

  UTrzelnia. Warszawsko-Bieliński Uniwersytet Trzeciego Wieku

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
  Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: SL2014: POWR.03.01.00-00-T198/18

  Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18

  Okres realizacji projektu od: 2019-01-01 do: 2020-12-31

  Kwota dofinansowania: 968 479,20  zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

  Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie 6 programów kształcenia i realizacja na tej podstawie 6 działań dydaktycznych w postaci kursów, szkoleń w okresie do 31.12.2020 (w ramach uniwersytetu trzeciego wieku), przez SGTiHV,  wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji, których  doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami projektu, tj. Gminą Bieliny i Fundacją Optimum Pareto, dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego, tj. grupy 160 seniorów, w tym 100 K, tj. osób w wieku +60, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na: aktywizację społeczną i zawodową; poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań; pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej; zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

  UE

 • Tourism Education of the Future

  Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji realizuje projekt:

  Tourism Education of the Future 

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

  Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: POWR.03.05.00-00-z076/17

  Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17

  Okres realizacji projektu od: od: 2018-04-01 do: 2022-03-31

  Kwota dofinansowania: 7 983 671,61  zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

  Cel projektu: Wzrost jakości i efektywności kształcenia oraz procesów zarządzania w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie poprzez:

  1.Opracowanie i realizację 1 nowego programu kształcenia na kierunku Coaching stylu życia (st. II stopnia, stacjonarne, w jęz. polskim), dla 40 studentów polskich i z zagranicy (24 K i 16M)  2.Realizację wsparcia dla 468 studentów (318 K; 150 M): w postaci trzech elementów: 1. szkoleń (w tym certyf.) (240os.), 2. zajęć warsztatowych rozwijających kompetencje (420os.), 3. w formach aktywności wynikających ze współpracy uczelni z pracodawcami (120 os.)  3.realizację staży dla 67 studentów (47 K i 20 M) 4. realizację warsztatów podnoszących komp. kadry dydaktycznej (62os.) i/lub kierowniczej i admin. (16os.), a także wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania i zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia

  UE

 • Kariera Turystyka

  Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji realizuje projekt:

  „Kariera turystyka”

   Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
  Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: POWR.03.01.00-00-B042/17

  Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17

  Okres realizacji projektu od: 2018-03-01 do: 2021-02-28

  Kwota dofinansowania: 557 765,00  zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

  Cel projektu: wsparcie co najmniej 600 studentów i studentek SGTiR wchodzących na rynek pracy w okresie do 28 lutego 2021r. poprzez wysokiej jakości usługi Biura Karier, które doprowadzi do osiągnięcia min. 60 % poziomu ich zatrudnialności w ciągu 6 miesięcy od zakończenia przez nich studiów.

  UE

 • Edukacja turystyczna dla rozwoju regionu

   

  Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula realizuje projekt:

  „Edukacja turystyczna dla rozwoju regionu”

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
  Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: POWR.03.05.00-00-ZR26/18

  Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18

  Okres realizacji projektu od: 2019-04-01 do: 2023-03-30

  Kwota dofinansowania: 7 192 745,50  zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

  Cel projektu: Wdrożenie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia i podniesienie jakości nauczania przez Szkołę Główną Turystyki i Rekreacji (obecnie Szkołę Główną Turystyki i Hotelarstwa Vistula) w Warszawie, w okresie od 1.04.2019 do 30.03.2023 r.

  UE

Projekty unijne zrealizowane

 • InterTour. Nowy międzynarodowy program kształcenia na kierunku Turystyka i rekreacja - studia

  Szkoła Głowna Turystyki i Hotelarstwa Vistula realizuje projekt:

  InterTour. Nowy międzynarodowy program kształcenia na kierunku Turystyka i rekreacja – studia II stopnia

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  Numer i nazwa Działania: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego
  Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: POWR.03.03.00-00-M166/16

  Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.03.00-IP.08-00-MPK/16

  Okres realizacji projektu od: 2017-03-01 do: 2019-09-30

  Kwota dofinansowania: 1 350 177,80 zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

  Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie 1 nowego międzynarodowego programu kształcenia na kierunku Turystyka i Rekreacja (st. II stopnia, stacjonarne, w jęz. angielskim, wszystkie specjalności (4)) oraz poprawa dostępności do innowacyjnego programu kształcenia, pozwalającego na podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, dla 40 studentów polskich i z zagranicy (20K i 20M) w okresie do 31.12.2019 r.

  UE

 • Turystyka na stażach

  Szkoła Głowna Turystyki i Hotelarstwa Vistula realizuje projekt:

  Turystyka na stażach

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
  Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: POWR.03.01.00-00-S125/17

  Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17

  Okres realizacji projektu od: 2018-03-01 do: 2020-02-29

  Kwota dofinansowania: 2 653 096,72 zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

  Cel projektu: Podniesienie kompetencji 193 osób (127K), studentów studiów stacjonarnych 1 i 2 stopnia kierunku Turystyka i reakreacja oraz Dietetyka, uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w SGTiR w Warszawie, zgodnie z potrzebami gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w okresie do 29.02.2020 r. 

  UE

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close