• Tourism Education of the Future

  Tourism Education of the Future – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji

  Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji rozpoczęła nowy projekt. Jego celem jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia oraz procesów zarządzania na Uczelni. Projekt został dofinansowany z Unii Europejskiej kwotą 6 936 740,66 PLN.

  Projekt zakłada:

  • Opracowanie i wdrożenie nowego programu kształcenia na kierunku Coaching stylu życia dla 40 studentów;
  • Zrealizowanie szkoleń dla studentów (informatyczne, zarządzania projektem, księgowe, płacowo-kadrowe, ewidencji środków trwałych), kadry dydaktycznej (w zakresie uatrakcyjnienia zajęć dla studentów, prowadzenia zajęć w j. obcym, kompetencji miękkich niezbędnych w wielokulturowy środowisku, nowoczesnych metod pedagogicznych) oraz kadry kierowniczej i administracyjnej (w zakresie zarządzania uczelnią, finansowania uczelni);
  • Zorganizowanie staży krajowych i zagranicznych dla studentów;
  • Powstanie portalu pracowniczego wspierającego proces efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi;
  • Powstanie platformy laboratoryjnej wspierającej proces zarządzania wiedzą oraz informacją na Uczelni.

  Zakładamy osiągnięcie konkretnych celów:

  • zwiększenie dostępności nowych programów kształcenia dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych;
  • podniesienie kompetencji studentów;
  • wsparcie procesów kształcenia i zarządzania na Uczelni.

  Projekt skierowany jest do studentów, kadry dydaktycznej oraz kadry kierowniczej i administracyjnej.

  Uczestnikami projektu będą:

  • osoby, które chcą rozpocząć studia stacjonarne II stopnia na nowym kierunku: Coaching stylu życia;
  • studenci Uczelni z ostatnich czterech lat kierunków: Turystyka i Rekreacja oraz Dietetyka, którzy chcą podnieść swoje kompetencje analityczne, informatyczne, zawodowe, komunikacyjne i przedsiębiorcze;
  • studenci Uczelni z ostatnich 2 semestrów na kierunku Turystyka i Rekreacja, którzy chcą uzyskać kompetencje praktyczne poprzez uczestnictwo w stażach;
  • pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni, którzy ukończą szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne;
  • pracownicy kadry zarządzającej i administracyjnej Uczelni, którzy ukończą szkolenia podnoszące kompetencje zarządcze.

  Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2018 – 31 marca 2022.

   

  Fundusz

 • Turystyka na stażach – TURYSTYKA I DIETETYKA

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
  Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2 / 17
  Okres realizacji projektu: od: 2018-03-01 do: 2020-02-29
  Kwota dofinansowania: 2 653 096,72 PLN
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
  Celem głównym projektu jest wsparcie 201 studentów Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula  w trakcie studiów stacjonarnych I i II stopnia o kierunku Turystyka i Rekreacja oraz Dietetyka, w okresie do 29.02.2020.
  Zadania:
  1. Staże krajowe dla 201 studentów i studentek.

   

  Firmy współpracujące SGTiH

 • Kariera Turystyka

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  Numer i nazwa działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
  Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK / 17
  Okres realizacji projektu: od: 2018-03-01 do: 2021-02-28
  Kwota dofinansowania: 557 765,00 zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
  Projekt ma na celu wsparcie co najmniej 600 studentów Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula wkraczających na rynek pracy w okresie do 28 lutego 2021 r. poprzez wysokiej jakości usługi Biura Karier, które doprowadzą do podniesienia poziomu zatrudnienie absolwentów o co najmniej 60% w ciągu 6 miesięcy od ukończenia studiów.

   

  Zadania:
  1. Indywidualne poradnictwo zawodowe dla 600 UP (408 F and 192 M).
  2. Poradnictwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej grupowe prowadzone przez AIP i indywidualne prowadzone przez CO.
  3. Podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników CO – 3 os.
  4. Zakup narzędzi do diagnozowania kompetencji.
  5. Monitoring karier zawodowych UP – 600 UP.
  Wsparcie udzielane studentowi w projekcie będzie bezpośrednio związane z efektami kształcenia na studiowanym przez niego kierunku studiów.

   

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  Harmonogram udzielonego wsparcia w projekcie: Wsparcie w projekcie jest udzielane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

 • InterTour. Nowy międzynarodowy program kształcenia na kierunku Turystyka i rekreacja - studia

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  Numer i nazwa Działania: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego
  Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  Numer naboru: POWR.03.03.00-IP.08-00-MPK/16
  Tytuł projektu: InterTour. Nowy międzynarodowy program kształcenia na kierunku Turystyka i rekreacja – studia II stopnia
  Okres realizacji projektu: od: 2017-03-01 do: 2019-09-30
  Kwota dofinansowania: 1 394 812,80 zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
  Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowego międzynarodowego programu kształcenia na kierunku Turystyka i Rekreacja (st. II stopnia, stacjonarne, w jęz. angielskim, specjalności, tj. Hospitality management, Event management, Sport mangement, Gastronomy) oraz poprawa dostępności do innowacyjnego programu kształcenia, pozwalającego na podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, dla 40 studentów polskich i z zagranicy (20K i 20M) w okresie do 30 IX 2019 r.

   

  Nowy międzynarodowy program kształcenia na kierunku Turystyka i rekreacja zostanie przygotowany w oparciu o czołowe europejskie i światowe programy studiów i we współpracy z międzynarodową kadrą dydaktyczną w obszarze turystyki i rekreacji. Projekt obejmie wyłącznie ww. kierunek przez 2 lata przez pełny cykl kształcenia i będzie realizowany w całości w j. angielskim.

   

  W ramach projektu realizowane będą:
  1. Działania przygotowawcze
  2. Organizacja cyklu zajęć dydaktycznych opierających się na wzorach zagranicznych.
  3. Organizacja cyklu zajęć dydaktycznych prowadzonych przez zagranicznych wykładowców.
  4. Organizacja szkół letnich.
  5. Działania wspierające włączenie cudzoziemców w polski rynek edukacji, pracy i gospodarki.

Aplikuj online