Zapraszamy Was na BEZPŁATNE SZKOLENIA dla studentów Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa (dawniej Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie), które realizowane są w ramach projektu „Tourism Education of the Future –
kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania
w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji”

 

DLA KOGO?

Szkolenia skierowane są do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 1 i 2 stopnia
kierunków „Turystyka i rekreacja” oraz „Dietetyka”, którym do zakończenia studiów pozostały
maksymalnie 4 semestry.

CO MUSISZ ZROBIĆ, ABY ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE:

1. Wejdź na stronę: https://e-kariera.vistula.edu.pl/BazaRozwoju
2. Wybierz interesującą Cię ścieżkę szkoleniową
3. Zgłoś się na szkolenie poprzez stronę https://e-kariera.vistula.edu.pl/BazaRozwoju
4. Wypełnij dokumenty rekrutacyjne
5. Wypełnij test
6. Przekaż niezwłocznie podpisane dokumenty do Biura Projektów, Parter, Hol Główny, pokój G1
7. Przyjdź na szkolenie

Masz pytania? Napisz: szkolenia@vistula.edu.pl

Wyjaśnienie: CS – szkolenie certyfikowane, S – szkolenie, W – warsztat

OFEROWANE SZKOLENIA

 • Analityk danych - 32h

  W-16h Analiza danych w MS Excel

  Dowiesz się więcej na temat:

  • przygotowywania danych do przeprowadzenia analizy
  • tworzenia zestawień
  • wykorzystywania różnych funkcji Excel
  • dokonywania analizy i oceny danych
  • wykonywania prognozy i symulacji
  • wykorzystywania scenariuszy
  • przeprowadzania analiz z wykorzystaniem tabeli przestawnej

  W-16h Wykorzystanie w analizie narzędzia Power Pivot

  Dowiesz się więcej na temat:

  • pobierania danych do narzędzia Power Pivot
  • budowania i zarządzania relacjami bazodanowymi
  • tworzenia tabel i wykresów przestawnych w oparciu o przygotowane dane
  • wykorzystywania Data Analysis Expressions
 • Zaawansowany analityk danych - 48h

  ⇒ S-24h MS 40364 Podstawy administracji bazami danych

  Dowiesz się więcej na temat:

  • kluczowych pojęć dotyczących baz danych
  • tworzenia obiektów bazy danych
  • manipulowania danymi
  • składowania danych
  • wybranych zagadnień administracji bazą danych

  ⇒ W-24h Pobieranie i modyfikacja danych z bazy danych SQL

  Dowiesz się więcej na temat:

  • podstawowych pojęć struktury bazy danych
  • podłączenia aplikacji klienckiej do bazy
  • uzyskiwania informacji o obiektach bazy danych
  • definiowania źródła danych dla polecenia SELECT
  • wybierania kolumn i używania aliasów
  • filtrowania danych, łączenia zbiorów
  • sortowania zbioru wynikowego
  • grupowania danych (GROUP BY), agregowania danych za pomocą funkcji agregujących (suma. średnia, min., max., licznik)
  • stosowania wybranych funkcji wbudowanych
  • konwersji typów danych, wykorzystywania procedur składowanych
  • wykorzystywania pomocniczych tabel stałych i tymczasowych
  • dodawania nowych wierszy za pomocą polecenia INSERT
  • modyfikowania istniejących danych za pomocą polecenia UPDATE
  • usuwania danych za pomocą polecenia DELETE
  • MS SQL Funkcje okna: rankingowe, agregujące, offsetowe, analityczne, MS SQL Pivot LINPIVOT, MS SQL Dane Przestrzenne, VS SQL XML. VS SQL JSON.
 • Programista aplikacji w chmurze - 112h

  ⇒ S-40h MS 20483 Programowanie w C#

  Dzięki szkoleniu zdobędziesz wiedzę na temat:

  • składni języka C#
  • metod, obsługi wyjątków oraz monitorowania aplikacji
  • struktury i enumeracji
  • tworzenia klas kolekcji
  • tworzenia hierarchii klas za pomocą dziedziczenia
  • odczytu i zapisu danych lokalnie
  • dostępu do baz danych
  • dostępu zdalnego do danych poprzez WS oraz Chmurę
  • projektowania interfejsu użytkownika dla aplikacji graficznych
  • zapewniania wydajności aplikacji poprzez wielowątkowość i asynchroniczność
  • integracji kodu niezarządzanego
  • zarządzania kodem
  • szyfrowania i deszyfrowania danych

  ⇒ S-32h MS 20532 Tworzenie rozwiązań dla Microsoft Azure

  Podczas szkolenia dowiesz się więcej na temat:

  • wprowadzenia do platformy Microsoft Azure
  • tworzenia środowiska programistycznego z wykorzystaniem maszyn
   wirtualnych Azure
  • hostowania aplikacji webowych na platformie Azure
  • przechowywania danych SQL w Azure
  • projektowania elastycznych aplikacji w chmurze
  • zarządzania usługami chmury w Azure
  • przechowywania danych nietabelarycznych w Azure
  • przechowywania oraz wykorzystywania plików w Azure Storage
  • projektowania strategii komunikacyjnej za pomocą kolejek i usługi magistrali
  • zarządzania infrastrukturą Azure
  • automatyzacji integracji z zasobami Azure
  • zabezpieczania aplikacji webowych w Azure
  • utrzymywania i monitorowania rozwiązań aplikacji webowych w Azure

  ⇒ S-40h MS 20487 Programowanie usług WEB i usług Azure

  Podczas szkolenia dowiesz się więcej na temat:

  • wprowadzania do usług technologii chmury
  • dostępu do danych za pomocą Entity Framework
  • tworzenia i używania usług ASP.NET Web API
  • rozszerzania i ochrony usług napisanych przy wykorzystaniu Wel API
  • tworzenia usług przy wykorzystaniu WCF
  • hostowania usług
  • Windows Azure Service Bus
  • wdrażania usług
  • przechowywania danych poprzez Windows Azure Storage
  • monitorowania i diagnostyki
  • uwierzytelniania i zarządzania dostępem
  • skalowania usług
  • dodatek A: Projektowanie i rozszerzanie usług WCF
  • dodatek B: Zabezpieczanie usług napisanych przy użyciu WCF
 • Team Leader - 48h

  ⇒ CS-32h Team Skills and Leadership (Kierowanie zespołem i przywództwo)

  Podczas szkolenia nauczysz się:

   

  Kierowania pracą zespołu poprzez:

  • definiowanie ról w zespole
  • identyfikację wartości i zachowań menedżera
  • rozpoznanie własnego stylu zarządzania, który sprzyja wzrostowi
   efektywności poszczególnych osób i zespołów
  • organizację pracy własnej i zespołu

  Jak zwiększyć wydajność pracy zespołu poprzez:

  • badanie wpływu stylu przywództwa na wydajność zespołu na
   podstawie case study
  • określanie znaczenia wydajności zespołu w osiąganiu celów
   organizacyjnych
  • rozpoznawanie i usuwanie słabych wyników
  • zastosowanie technik motywacyjnych w celu zwiększenia wydajności
   zespołu i indywidualnej
  • rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

  ⇒ W-16h Trening kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów

  Podczas warsztatu nauczysz się:

  • rozwijać umiejętności skutecznego identyfikowania problemów w miejscu
   pracy
  • metod generowania odpowiednich rozwiązań
  • technik delegowania działań w ramach danych rozwiązań
  • metod oceny rozwiązań oraz monitorowania ich wdrażania
 • Menedżer projektu (Agile) - 56h

  ⇒ CS-24h Prince2® Foundation

  Dzięki szkoleniu zdobędziesz wiedzę na temat:

  • zasad PRINCE2® i uzasadnienia biznesowego
  • produktu końcowego
  • zarządzania strategicznego projektem
  • jakości, planów, ryzyk w projekcie
  • sterowania i zakończenia etapu oraz dostarczania produktów
  • zamykania projektu

  ⇒ W-16h Efektywne kierowanie i motywowanie zespołu

  Podczas warsztatu zdobędziesz wiedzę na temat:

  • definiowania znaczenia wizji, misji i wartości
  • zaangażowania pracowników w odniesieniu do strategii organizacji, teorii motywacyjnych, stylów przywództwa, które sprzyjają wzrostowi efektywności poszczególnych osób i zespołów

  ⇒ W-16h Agile dla kierowników projektów

  Podczas warsztatu zdobędziesz wiedzę na temat:

  • filozofii Agile
  • ról i odpowiedzialności w projekcie
  • zarządzania projektem Agile
  • procesów i produktów Agile
  • komunikacji w projekcie
  • priorytetyzacji
  • sterowania projektem Agile
  • planowania projektów zwinnych
 • Zaawansowany Kierownik Projektu - 56h

  ⇒ CS-24h Prince2® Foundation

  Dzięki szkoleniu zdobędziesz wiedzę na temat:

  • metodyki PRINCE2® (Skuteczne Zarządzanie Projektami)
  • kluczowych zagadnień niezbędnych do efektywnego stosowania metodyki
   PRINCE2®, w tym do prawidłowego rozpoczęcia, świadomego prowadzenia i kontrolowanego zamknięcia projektu

  ⇒ CS-24h Prince2® Agile Practitioner

  Podczas szkolenia dowiesz się więcej na temat:

  • zarządzania projektami z wykorzystaniem technik Agile bazujących na
   przewodniku PRINCE2 AgileTM (organizacja, zarządzanie ryzykiem,
   wytwarzanie produktu, narzędzia do wizualizacji postępu)

  ⇒ W-8h Symulacja biznesowa z wykorzystaniem gry biznesowej typu Citta Ideale

  Podczas warsztatu zdobędziesz wiedzę na temat:

  • skutecznego wykorzystywania filozofii i technik podejść zwinnych (Agile) w
   złożonych, wielozespołowych środowiskach projektowych
  • możliwości samodzielnego podejmowania decyzji
  • sposobu analizy osiągniętych efektów w celu wyciągania wniosków na
   przyszłość
  • codziennych praktyk pracy zespołów Scrumowych
  • planowania i koordynacji złożonego projektu zwinnego
  • sposobów współpracy z organami korporacyjnego ładu zarządczego
   metodyki PRINCE2® (Skuteczne Zarządzanie Projektami)
 • Specjalista ds. zarządzania dostawcami w projektach IT - 72h

  ⇒ W-16h Jak rozmawiać o usługach z Biznesem?

  Podczas warsztatu zdobędziesz wiedzę na temat:

  • budowania partnerskich relacji na linii Biznes-lnformatyka i Informatyka-
   Dostawca
  • ról na styku Informatyki i Poddostawców: Zarządzający Dostawcami,
   Zarządzający Kontraktami i Poddostawca
  • efektywnego zarządzania poziomem świadczenia usług — proces, cele,
   kluczowe kroki, produkty, wyzwania
  • efektywnego zarządzanie dostawcami — proces, cele, kluczowe kroki,
   produkty, wyzwania

  ⇒ CS-24h PRINCE2® Foundation

  Dzięki szkoleniu zdobędziesz wiedzę na temat:

  • metodyki PRINCE2® (Skuteczne Zarządzanie Projektami)
  • kluczowych zagadnień niezbędnych do efektywnego stosowania metodyki
   PRINCE2®, w tym do prawidłowego rozpoczęcia, świadomego prowadzenia i kontrolowanego zamknięcia projektu

  W-16h Umowy SLA na świadczenie usług IT (SLA)

  Podczas warsztatu dowiesz się więcej na temat:

  • tworzenia dobrych umów na świadczenie usług IT (umowy SLA, OLA
   kontrakty z zewnętrznymi dostawcami)
  • codziennego zarządzania umowami
  • raportowania i rozliczania świadczonych usług

  ⇒ W-16h Negocjacje zakupowe

  Podczas warsztatu dowiesz się więcej na temat:

  • istoty negocjacji zakupowych
  • oceny partnera negocjacyjnego
  • wywierania wpływu na partnera negocjacyjnego
  • technik stosowanych podczas negocjacji zakupowych
  • wybranych elementów treningu asertywności stosowanej w negocjacjach
 • Specjalista ds. sprzedaży - 40h

  ⇒ W-24h Wsparcie informatyczne budżetowania sprzedawanych usług

  Podczas warsztatu nauczysz się:

  • przygotowywać dane do analizy
  • organizacji danych w arkuszu
  • monitorowania poprawności danych względem zdefiniowanych założeń
  • tworzenia zestawień i raportów
  • wykorzystania wbudowanych funkcji
  • podejmowania decyzji inwestycyjnych w kontekście wyników analizy
  • zastosowania scenariuszy w celu porównania wartości symulacji
  • analizy sprawozdań przy użyciu raportu tabeli przestawnej i wykresu
   przestawnego
  • integracji Microsoft Excel z innymi programami

  ⇒ W-16h Obsługa aplikacji klasy CRM

  Podczas warsztatu nauczysz się:

  • zarządzania danymi kont i kontaktów
  • obsługi działań
  • ofertowania, zamawiania
  • harmonogramowania pracy handlowca
  • zarządzania kolejkami
  • analizy sprzedaży
 • Specjalista w dziale finansowo-księgowym - 88h

  ⇒ W-24h Analiza danych finansowo-księgowych w Microsoft Excel

  Podczas warsztatu dowiesz się więcej na temat:

  • przygotowania danych do przeprowadzenia analizy finansowej
  • organizacji danych w arkuszu
  • monitorowania poprawności danych względem zdefiniowanych założeń
  • tworzenia zestawień finansowych
  • wykorzystania funkcji finansowych
  • oceny i analizy inwestycji
  • podejmowania decyzji inwestycyjnych w kontekście zmiennej sytuacji finansowej
  • prognozowania i symulacji finansowych
  • zastosowania scenariuszy w celu porównania wartości zestawień finansowych
  • analizy sprawozdań finansowych przy użyciu raportu tabeli przestawnej i wykresu przestawnego
  • integracja Microsoft Excel z innymi programami

  ⇒ W-40h Obsługa pełnej księgowości w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem branżowego oprogramowania

  Podczas warsztatu dowiesz się więcej na temat:

  • dekretowania i księgowania dokumentów
  • wykorzystania automatycznego dekretowania
  • sporządzania e-Deklaracji i e-przelewów
  • obsługi rejestrów VAT
  • planowania kosztów

  ⇒ W-16h Obsługa środków trwałych z wykorzystaniem branżowego oprogramowania

  Podczas warsztatu zdobędziesz wiedzę na temat:

  • prowadzenia ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa
  • prowadzenia ewidencji wyposażenia
  • obsługi środków trwałych
  • naliczania amortyzacji

  ⇒ W-8h Analiza i raportowanie danych z wykorzystaniem branżowego oprogramowania 

  Podczas warsztatu zdobędziesz wiedzę na temat:

  • tworzenia wielowymiarowych analiz finansowych
  • tworzenia wielowymiarowych analiz z obszaru controllingu
 • Specjalista ds. kadr i płac - 72h

  ⇒ W-24h Excel w pracy specjalisty ds. kadr i płac

  Podczas warsztatu dowiesz się więcej na temat:

  • przygotowania danych do przeprowadzenia analizy
  • organizacji danych w arkuszu
  • monitorowania poprawności danych względem zdefiniowanych założeń
  • tworzenia zestawień kadrowo-płacowych
  • wykorzystywania funkcji finansowych
  • zastosowania scenariuszy w celu porównania wartości wygenerowanych
   zestawień
  • wizualizacji danych
  • analizy sprawozdań przy użyciu raportu tabeli przestawnej i wykresu
   przestawnego
  • integracji Microsoft Excel z innymi programami

  ⇒ W-24h Obsługa procesów kadrowo-płacowych z wykorzystaniem branżowego oprogramowania

  Podczas warsztatu dowiesz się więcej na temat:

  • tworzenia dokumentów kadrowych, płacowych i deklaracji
  • obsługi umów cywilno-prawnych
  • budżetowania i rozliczania wynagrodzeń
  • eksportu danych do Płatnika i współpracy z systemami PFRON

  ⇒ W-16h Obsługa programu Płatnik

  Podczas warsztatu zdobędziesz wiedzę na temat:

  • importu danych w programie Płatnik
  • tworzenia i obsługi zestawów deklaracji rozliczeniowych
  • systemu dwustronnej wymiany informacji z ZUS

  ⇒ W-8h Analiza i raportowanie danych z wykorzystaniem branżowego oprogramowania

  Podczas warsztatu zdobędziesz wiedzę na temat:

  • tworzenia wielowymiarowych analiz z obszaru HR
  • wykorzystania aplikacji informatycznych, służących do ewidencji i analizy
   zawartych umów (o pracę, zlecenie, o dzieło)
  • eksportowania do ogólnie stosowanych formatów plików
 • Specjalista ds. leasingu - 32h

  ⇒ W-16h Podstawowa obsługa aplikacji informatycznych wspierających proces zawierania umowy leasingowej

  Podczas warsztatu dowiesz się więcej na temat:

  • obsługi kartotek kontrahentów
  • zakładania nowych kontraktów
  • obsługi aktywnych kontraktów
  • cesji i zamykania umów

  ⇒ W-16h Podstawowa obsługa aplikacji realizującej procesy finansowo-księgowe w leasingu

  Podczas warsztatu dowiesz się więcej na temat:

  • księgowania dokumentów dotyczących umów leasingu
  • rozliczania rozrachunków z Korzystającymi
  • fakturowania i refakturowania
  • obsługi rejestrów VAT i generowania raportów
 • Specjalista ds. transportu i przemysłu lotniczego - 120h/os |36os|: szkolenie certyfikowane

  ⇒ CS-60h Podstawy transportu lotniczego oraz zarządzanie transportem lotniczym

  Podczas szkolenia dowiesz się więcej na temat:

  • powstania i rozwoju przemysłu lotniczego
  • operacyjnych i biznesowych funkcji linii lotniczej
  • kluczowych pracowników linii lotniczej – ich obowiązki, zadania i obszary
   odpowiedzialności
  • sposobów efektywnego zarządzania
  • zarządzania sytuacjami kryzysowymi

  ⇒ CS-60h Podstawy przemysłu lotniczego oraz zarządzanie przedsiębiorstwem z branży lotniczej

  Podczas szkolenia dowiesz się więcej na temat:

  • powstania, rozwoju i współczesności przemysłu lotniczego
  • międzynarodowych i regionalnych organizacji i instytucji lotniczych
  • kluczowych pracowników instytucji i organizacji lotniczych – ich obowiązki,
   zadania i obszary odpowiedzialności
  • sposobów efektywnego zarządzania
  • zarządzania sytuacjami kryzysowymi

Screenshot 2

Aplikuj online