Dokumenty do pobrania:

 • Jak uniknąć plagiatu

  Pobierz
 • Plagiat - podstawowe informacje

  Pobierz
 • Komunikat dla studentów w sprawie procesu dyplomowania

  Pobierz
 • Karta zgłoszeniowa tytuł/temat pracy dyplomowej

  Pobierz
 • Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej

  Pobierz
 • Zarządzenie Rektora Akademii Finansów i Biznesu Vistula w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019

  Pobierz
 • Regulamin procesu dyplomowania w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

  1. Studenci dokonują wyboru promotora prowadzącego seminarium dyplomowe merytorycznie zgodnie z wybraną specjalnością najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem semestru studiów, w którym rozpoczynają realizację tego przedmiotu. Po tym terminie promotor zostaje przydzielony decyzją dziekana.
  2. Student może wybrać seminarium dyplomowe oraz promotora pracy spośród nauczycieli akademickich spełniających wymagania określone w § 49 Regulaminu studiów.
  3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek dziekana i za zgodą rady wydziału, seminarium dyplomowe na kierunku o profilu praktycznym może być prowadzone przez nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł zawodowy magistra, jeśli posiada doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią, adekwatne do tematyki seminarium dyplomowego.
  4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, opiekę nad stroną metodologiczną prac dyplomowych sprawuje osoba co najmniej ze stopniem naukowym doktora.
  5. Zapisy na seminaria dyplomowe są prowadzone w systemie informatycznym, zgodnie z wykazem specjalności, wykazem promotorów i ogólną tematyką poszczególnych seminariów zamieszczonych w systemie informatycznym.

   

  Przebieg seminarium dyplomowego

  1. Seminaria dyplomowe umieszczane są w planie studiów na dany rok akademicki.
  2. Seminarium dyplomowe jest traktowane jako forma weryfikacji zakładanych kierunkowych efektów kształcenia, w trakcie którego studenci potwierdzają swą zdolność stosowania wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie studiów oraz wykazują nabyte kompetencje społeczne.
  3. Efekty przewidziane do weryfikacji w trakcie seminarium i przygotowywania pracy dyplomowej powinny być przez prowadzących uwzględnione w kartach przedmiotu Seminarium dyplomowe.
  4. Zakładane efekty realizowane są z wykorzystaniem treści oraz metod autorskich wybranych przez promotora.

  Cały Regulamin procesu dyplomowania Grupy Uczelni Vistula

  Pobierz

  Cały Regulamin procesu dyplomowania Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji

  Pobierz
 • Standardy pisania pracy dyplomowej

  Wymogi ogólne:

  1. tytuł pracy: konkretny, jasno wyrażony i precyzyjny, im mniej ogólny tym lepiej;
  2. tytuł ma odzwierciedlać analityczny charakter pracy,
  3. układ pracy: zgodny z tematem, logiczny, wyczerpujący,
  4. rozdziały: proporcjonalne, o podobnej objętości i strukturze oraz liczbie podrozdziałów,

  Wymogi techniczne:

  1. tekst podstawowy: czcionka Times New Roman o wielkości 12 pkt.,
  2. tytuły rozdziałów: czcionka Times New Roman o wielkości 16 pkt., pogrubiona;
  3. tytuły podrozdziałów: czcionka Times New Roman o wielkości 14 pkt., pogrubiona;
  4. marginesy w odbiciu lustrzanym: bok do oprawy (wewnętrzny) 3,5 cm, pozostałe: 2,5 cm;
  5. interlinia (odstęp między wierszami) 1,5;
  6. tekst wyjustowany;
  7. numerowanie stron – wyśrodkowane w stopce strony;
  8. praca musi być wydrukowana dwustronnie od spisu treści (strona tytułowa – wydruk jednostronny);
  9. oprawa – miękka oprawa kanałowa (zacisk metalowy).

   

  Strona tytułowa pracy dyplomowej:

  1. Na stronie tytułowej muszą znajdować się (rozmieszczone na osi strony – wyśrodkowane, interlinia 1,5):
   1. pełna nazwa Uczelni – czcionka 20 pkt. – pogrubiona,
   2. pełna nazwa wydziału – czcionka 14 pkt.,
   3. pełna nazwa kierunku studiów – czcionka 14 pkt.
  2. interlinia 1,0:
   1. imię i nazwisko autora pracy – czcionka 16 pkt. – pogrubione,
   2. numer albumu autora pracy – czcionka 14 pkt.,
   3. tytuł pracy, umieszczony na środku strony tytułowej – czcionka 26 pkt. – pogrubiony,
   4. miejscowość i rok napisania pracy, umieszczone na dole strony – czcionka 14 pkt.

  Bliżej prawego marginesu (wyrównane do prawej):

  1. interlinia 1,5:
   1. określenie charakteru pracy (praca licencjacka/praca inżynierska/praca magisterska) – czcionka 14 pkt.;
   2. stwierdzenie „napisana pod kierunkiem”, a poniżej pełne imię i nazwisko promotora pracy wraz z jego tytułem/stopniem naukowym – czcionka 14 pkt.;
 • Regulamin Grupy Uczelni Vistula
  w sprawie zasad poddawania procedurze antyplagiatowej prac dyplomowych oraz rozpraw doktorskich przygotowanych przez osoby ubiegające się o nadania stopnia doktora

  W celu przeciwdziałania naruszaniu praw autorskich i nieuprawnionemu wykorzystywaniu cudzej własności intelektualnej wprowadzam obowiązek poddawania procedurze weryfikacji w Systemie Antyplagiatowym plagiat.pl wszystkich prac dyplomowych (na studiach I. i II. stopnia i studiach podyplomowych) oraz rozpraw doktorskich przygotowanych przez osoby ubiegające się o nadanie stopnia doktora.

  Stosowany w Uczelni System Antyplagiatowy Plagiat.pl jest obsługiwany przez Komórkę Antyplagiatową funkcjonującą w Bibliotece Naukowej Uczelni. Administratorem systemu jest pracowniki Uczelni.

  Regulamin zasad poddawania procedurze antyplagiatowej prac dyplomowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Pobierz

  Regulamin zasad poddawania procedurze antyplagiatowej prac dyplomowych Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji

  Pobierz
Aplikuj online