Akademia Finansów i Biznesu Vistula i Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula (dawniej Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji) ‒ Uczelnie bez barier

 

Akademia Finansów i Biznesu Vistula i Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula to uczelnie bez barier językowych, kulturowych i międzyludzkich. Dokładamy wszelkich starań, by atmosfera w naszej uczelni sprzyjała integracji studentów różnych narodowości, kultur i religii, bez względu na ich sprawność ruchową.
Nasz nowoczesny kampus został w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zarówno wejście główne, jak i wejścia do sal wykładowych są pozbawione progów, co pozwala na komfortowe poruszanie się m.in. na wózku inwalidzkim. Budynek jest także wyposażony w windy (karta do windy dostępna w pok. 120) i toalety dla niepełnosprawnych.

 

Wnioski o asystenta osoby niepełnosprawnej lub inną pomoc dla studentów niepełnosprawnych można składać do …..

 

 • ZASADY REALIZOWANIA STUDIÓW PRZEZ STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŚWIETLE REGULAMINU STUDIÓW

  1. Uczelnia dostosowuje warunki, organizację i zapewnia właściwą realizację procesu dydaktycznego do szczególnych potrzeb studentów będących osobami niepełnosprawnymi.
  2. Wszystkie rozwiązania alternatywne stosowane w toku studiów wobec studentów niepełnosprawnych mają na celu wyrównanie szans ukończenia danego poziomu studiów przy zachowaniu zasady nie zmniejszania wymagań merytorycznych wobec tych studentów.
  3. W przypadku, gdy niepełnosprawność studenta uniemożliwia jego bezpośredni udział w zajęciach dydaktycznych, prorektor nadzorujący sprawy dydaktyczne na wniosek studenta może:
   1. ​​zezwolić na zwiększenie dopuszczalnej absencji,
   2. ustalić indywidualną organizację studiów,
   3. wyrazić zgodę na zmianę formy sprawdzania wiedzy.
  4. Jeśli wynika to z rodzaju niepełnosprawności, prorektor nadzorujący sprawy dydaktyczne na wniosek studenta może wyrazić zgodę na zastosowanie rozwiązań polegających na włączaniu do udziału w zajęciach osób trzecich, w szczególności asystenta osoby niepełnosprawnej.
  5. W przypadku, gdy z powodu niepełnosprawności studenta niemożliwe jest samodzielne sporządzanie notatek podczas zajęć, prorektor nadzorujący sprawy dydaktyczne może udzielić pozwolenia na zastosowanie przez studenta niepełnosprawnego dodatkowych urządzeń technicznych umożliwiających mu pełny udział w zajęciach oraz korzystanie z urządzeń audiowizualnych pozwalających na rejestrację zajęć dydaktycznych.
  6. W przypadku stosowania podczas zajęć urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz, student zobowiązany jest do złożenia pisemnej deklaracji o nienaruszaniu praw autorskich do dzieł powstałych w trakcie tych zajęć i wykorzystaniu zarejestrowanych materiałów wyłącznie na użytek prywatny.
  7. W celu zmiany sposobu składania egzaminu prorektor nadzorujący sprawy dydaktyczne może wyrazić zgodę studentowi niepełnosprawnemu na:
   1. przedłużenie czasu trwania danego egzaminu,
   2. zastosowanie dodatkowych środków dydaktycznych,
   3. zastosowanie w trakcie egzaminu alternatywnej formy zapisu,
   4. zamianę formy egzaminu z pisemnej na ustną lub z ustnej na pisemną,
   5. uczestnictwo w egzaminie osób trzecich, a w szczególności asystenta osoby niepełnosprawnej,
   6. zmianę miejsca przeprowadzenia egzaminu.
  8. Przepisy określone w ust.1 stosuje się odpowiednio do zaliczeń przedmiotu.
  9. Na umotywowany wniosek studenta prorektor nadzorujący sprawy dydaktyczne lub dziekan z upoważnienia prorektora, może określić indywidualny tryb zaliczenia roku akademickiego lub całego toku studiów i wyrazić zgodę na indywidualną organizację studiów (IOS). Dotyczy to szczególnie zainteresowanych powyższą formą organizacji studiów osób niepełnosprawnych, osób sprawujących opiekę nad najbliższym członkiem rodziny, dotkniętych długotrwałą chorobą, będących członkami sportowej kadry narodowej, rezerwy kadry narodowej i innych wybitnych sportowców.
  10. Indywidualna organizacja studiów nie oznacza zmiany planu studiów i programu kształcenia ani też skrócenia czasu trwania studiów.
 • Asystent osoby niepełnosprawnej
  Każda osoba niepełnosprawna posiadająca trudności w poruszaniu się na uczelni oraz notowaniu na zajęciach może się ubiegać o uzyskanie swojego osobistego asystenta, który będzie pomagał w codziennym studiowaniu.
  Asystenta może zostać zaproponowany przez wnioskodawcę lub po złożeniu wniosku wyznaczony przez uczelnię. Więcej informacji w Regulaminie.

  Dodatkowe wsparcie ze strony uczelni:
  Poza asystentami studenci niepełnosprawni mogą się ubiegać o dodatkowe pomoce naukowe które ułatwiły by im studiowanie.

  Aby skorzystać jednej z wielu form pomocy osób niepełnosprawnych wystarczy wypisać wniosek dostępny poniżej a następnie dostarczyć go do Rzecznika ds. Osób Niepełnosprawnych pok.120, p.kaleta@vistula.edu.pl

  Stypendium specjalnie może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności, potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

  Wymagane dokumenty

  Wniosek – wypełniany przez studenta w systemie USOS web zgodnie ze stanem faktycznym, następnie wydrukowany, podpisany i złożony na uczelni w dziale stypendialnym.
  Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – kserokopia potrzebna do dokumentów.

  Pamiętaj! Wniosek zatwierdź, wydrukuj, podpisz i złóż wraz z wymaganymi orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

  Swój wniosek możesz złożyć:
  • Osobiście w trakcie godzin otwarcia Działu Stypendialnego
  • Do skrzynki na wnioski która znajduje się obok drzwi do Działu Stypendialnego pok. 120,
  • Pocztą na adres uczelni z adnotacją „Dział Stypendialny”,

  Uwaga! Jeśli wniosek o stypendium specjalnie w systemie USOS web jest dla ciebie „nieaktywny” to znaczy ze nie zgłosiłeś swojej niepełnosprawności w trakcie rekrutacji. Aby go odblokować poinformuj Rekrutację o swoim stopniu niepełnosprawności potwierdzając ją stosownym zaświadczeniem.

  Jeśli twoje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wygasło, a udało się tobie uzyskać nowe zgłoś tą zmianę w Rekrutacji.

  Ankieta

  Szczególne potrzeby studentów ubiegających się o stypendia W celu zapewnienia jeszcze lepszego wsparcia dla studentów z niepełnosprawnością prosimy o wypełnianie ankiety dostępnej na naszej stronie: https://www.vistulahospitality.edu.pl/student/stypendia/
  Ankieta dotyczy zarówno nowych studentów jak i tych którzy są z nami od dłuższego czasu. Pozwól nam usprawnić Grupę Uczelni Vistula, wypełnij ankietę i odeślij ją drogą elektroniczną na maila p.kaleta@vitula.edu.pl, albo złóż w dziale stypendialnym pokój 120.

  Pamiętaj! ankieta jest anonimowa i ma jedynie na celu przystosowanie uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych i zorganizowania indywidualnych form wsparcia.

  Regulamin wsparcia dla studentów niepełnosprawnych AFiB Vistula.

  Pobierz

  Regulamin wsparcia dla studentów niepełnosprawnych SGTiR.

  Pobierz

  Ankieta dla studentów AFiB Vistula

  pobierz

  Ankieta dla studentów SGTiR

  Pobierz

  Deklaracja pełnienia funkcji asystenta dydaktycznego studenta z zniepełnosprawnością.

  Pobierz

  Wniosek o przyznanie wsparcia osobie niepełnosprawnej.

  Pobierz

 • RZECZNIK STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  1. Reprezentuje wewnątrz uczelni i poza uczelnią interesy studentów niepełnosprawnych i innych studentów, którzy są trwale lub czasowo niezdolni do pełnego uczestnictwa w zajęciach z powodu choroby lub wypadku.
  2. Działa na rzecz przestrzegania i podnoszenia standardów dotyczących traktowania osób niepełnosprawnych w AFiB Vistula.
  3. Monitoruje przestrzeganie przepisów Regulaminu Studiów odnośnie zasad realizowania studiów przez studentów niepełnosprawnych.
  4. Uczestniczy w procesie rozpoznawania potrzeb, problemów i oczekiwań studentów niepełnosprawnych.
  5. Udziela studentom niepełnosprawnym informacji dotyczących ich praw i zasad korzystania przez nich z różnych form pomocy organizowanej przez AFiB Vistula oraz instytucje i organizacje zewnętrzne.
  6. Udziela doraźnej pomocy w rozwiązywaniu indywidualnych trudnych problemów studentów niepełnosprawnych.
  7. Uczestniczy w posiedzeniach i pracach Komisji ds. Studentów Niepełnosprawnych.

  Powołanie na stanowisko Pełnomocnika ds studentów niepełnosprawnych w AFiB Vistula

  Pobierz

  Powołanie na stanowisko Pełnomocnika ds studentów niepełnosprawnych w SGTiR

  Pobierz

  Aneks ws. komisji ds. studentów niepełnosprawnych w AFiB Vistula

  pobierz

  Aneks ws. komisji ds. studentów niepełnosprawnych w SGTiR

  Pobierz

  Zarządzenie ws. Rzecznika studentów niepełnosprawnych w AFiB Vistula

  Pobierz

  Zarządzenie ws. Rzecznika studentów niepełnosprawnych w SGTiR

  Pobierz

Kontakt do rzecznika studentów niepełnosprawnych

Patryk Kaleta
e-mail: p.kaleta@vistula.edu.pl

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close