Wnioski prosimy składać zgodnie z informacjami na stronie internetowej: https://www.vistulahospitality.edu.pl/student/stypendia/

Wnioski składamy w pierwszej kolejności przez system USOSweb w zakładce: DLA WSZYSTKICH – Wnioski.

Wniosek złożony online wydrukuj, podpisz i złóż w dziale stypendialnym wraz z wymaganą dokumentacją:
– osobiście w godzinach pracy Działu Stypendialnego (pok. 120, I piętro)
– włóż do skrzynki na wnioski znajdującej się przy drzwiach Działu Stypendialnego
– wyślij listem poleconym na adres Uczelni z dopiskiem: Dział Stypendialny

 

Grupa Uczelni Vistula oferuje bogaty system stypendialny, który pozwoli ci realnie obniżyć koszty nauki. Możesz ubiegać się o bezzwrotną pomoc materialną (ze środków z budżetu państwa) w formie:
Stypendium Socjalnego,
Stypendium Socjalnego powiększonego ze względu na miejsce zamieszkania,
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce, osiągniecia sportowe i artystyczne,
Stypendium Specjalne dla osób niepełnosprawnych,
Stypendium Ministra za wyjątkowe osiągnięcia,
Zapomogę w wypadku zdarzenia losowego.

Studencie pamiętaj! Wnioski składamy zgodnie z harmonogramem stypendialnym. W pierwszej kolejności przez system USOSweb w zakładce DLA WSZYSTKICH – Wnioski. Wniosek złożony online wydrukuj, podpisz i złóż w dziale stypendialnym wraz z wymaganą dokumentacją:
– osobiście w godzinach pracy Działu Stypendialnego
– włóż do skrzynki na wnioski znajdującej się przy drzwiach Działu Stypendialnego (pok. 120, I piętro)
– wyślij listem poleconym na adres Uczelni z dopiskiem: Dział Stypendialny

Instrukcja wypełniania wniosków w systemie USOSweb do pobrania TUTAJ.

Szczegółowe informacje o stypendiach znajdziesz TUTAJ.

 

GODZINY PRACY DZIAŁU STYPENDIALNEGO

wtorek – czwartek w godzinach: 11.00-15.00

Dział będzie czynny w sobotę: 12 i 19 stycznia

Wszystkie sprawy dotyczące stypendiów proszę załatwiać w podane dni.

Można również kontaktować się codziennie na maila: p.kaleta@vistula.edu.pl lub telefonicznie: 22 45-72-321

Prawo do ubiegania się o pomoc materialną dla studentów przysługuje:

Studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcącym się na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Prawo do pomocy materialnej nie przysługuje studentom będącym kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy lub otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Prawo do pomocy materialnej nie przysługuje również studentom będącym funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.

Prawo do ubiegania się o pomoc materialną dla studentów przysługuje:

Rodzaje świadczeń pomocy materialnej dla studentów

 • STYPENDIUM SOCJALNE

  Stypendium socjalne przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcącym się na studiach pierwszego i drugiego stopnia, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

  Maksymalna kwota dochodu przypadająca na członka rodziny uprawniającego do stypendium socjalnego w roku akademickim 2018/2019 zostanie podana pod koniec września 2018.

  Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może również otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

  DOKUMENTY DO POBRANIA są przygotowane oddzielnie dla studentów Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz oddzielnie dla Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji.

 • Dokumenty do pobrania AFiB Vistula

  • Oświadczenie o zamieszkaniu w domu studenckim/innym obiekcie

   Pobierz
  • Oświadczenie dotyczące sytuacji materialnej

   Pobierz
  • Oświadczenie studenta AFiB Vistula o prowadzeniu/nie prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami

   Pobierz
  • Wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego

   Pobierz
  • Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły

   Pobierz
  • Oświadczenie o wysokości i źródłach dochodu niepodlegającego opodatkowaniu

   Pobierz
 • Dokumenty do pobrania SGTiR

  • Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoy

   Pobierz
  • Oświadczenie o zamieszkaniu w domu studenckim / innym obiekcie

   Pobierz
  • Oświadczenie dotyczące sytuacji materialnej

   Pobierz
  • Oświadczenie studenta o prowadzeniu - nie prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami

   Pobierz
  • Wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego

   Pobierz
  • Oświadczenie o wysokości i źródłach dochodu niepodlegającego opodatkowaniu

   Pobierz
 • STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

  Ten rodzaj stypendium może otrzymać student po ukończeniu pierwszego roku studiów.

  Warunkiem uzyskania stypendium Rektora jest uzyskanie za rok studiów wysokiej średniej ocen lub posiadania osiągnięć naukowych, artystycznych lub wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

   

  O stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student pierwszego roku studiów:
  a) pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przyjęty na te studia w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów,
  b) drugiego stopnia rozpoczętych w terminie jednego roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który uzyskał wysokie wyniki na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia. Wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów składa się dwa razy w roku. Stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane są w danym roku akademickim na semestr przez okres do 5 miesięcy.

   

  Stypendium Rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane na okres jednego semestru (5 miesięcy). Student jest zobowiązany złożyć na każdy semestr oddzielny wniosek z kompletną dokumentacją. Stypendium rektora może otrzymać maksymalnie 10% najlepszych studentów na konkretnym kierunku studiów.

   

  Stypendium Rektora dla najlepszych studentów nie może otrzymać student, który niezależnie od średniej ocen uzyskanej z przedmiotów zaliczonych:
  a) powtarza rok/semestr studiów,
  b) uzyskał warunkowy wpis lub warunkowe zaliczenie na kolejny semestr/rok,
  c) wznowił studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia semestru lub roku.

 • Dokumenty do pobrania AFiB Vistula

  • Załącznik osiągnięć

   Pobierz
  • Informacja na temat sposobu liczenia średniej ważonej ocen

   Pobierz
  • Zasady przeliczania punktów do stypendium Rektora

   Pobierz
 • Dokumenty do pobrania SGTiR

  • Załącznik osiągnięć

   Pobierz
  • Informacja na temat sposobu liczenia średniej ważonej ocen

   Pobierz
  • Zasady przeliczania punktów do stypendium rektora

   Pobierz
 • STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

  Stypendium ministra może otrzymać student posiadający wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub wybitne osiągnięcia w sporcie.
  Szczegółowe zasady przyznawania studentom stypendium ministra za wybitne osiągnięcia regulują znajdują się na stronie internetowej: https://www.nauka.gov.pl/stypendia–ministra/

   

  Tryb składania wniosków o stypendium ministra przez uczelnie
  Stypendia ministra są przyznawane studentom na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez Radę Wydziału.

   

  Po zaopiniowaniu wniosku Rektor przekazuje wniosek studenta wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć do ministerstwa. Aczkolwiek w przypadku, gdy student przedstawił osiągnięcia spoza katalogu wybitnych osiągnięć lub niezwiązane ze studiami, opinia ta może być negatywna. Rektor uczelni przekazuje Ministrowi jedynie pozytywnie zaopiniowane wnioski.

   

  Wnioski o stypendia ministra są przekazywane przez rektora Grupy Uczelni Vistula w terminie do 15 października.

   

  Wszelkie informacje potrzebne do złożenia składaniu można znaleźć na stronie ministerstwa: https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo–wyzsze/informacja–na–temat–stypendiow–ministra–za–wybitne–osiagniecia–dla–studentow–na–rok–akademicki–2018–2019.html

 • STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  Stypendium specjalnie może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności, potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

  Wymagane dokumenty
  Wniosek – wypełniany przez studenta w systemie USOS web zgodnie ze stanem faktycznym, następnie wydrukowany, podpisany i złożony na uczelni w dziale stypendialnym.
  Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – kserokopia potrzebna do dokumentów.

  Pamiętaj! Wniosek zatwierdź, wydrukuj, podpisz i złóż wraz z wymaganymi orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

  Swój wniosek możesz złożyć:
  • Osobiście w trakcie godzin otwarcia Działu Stypendialnego
  • Do skrzynki na wnioski która znajduje się obok drzwi do Działu Stypendialnego pok. 120,
  • Pocztą na adres uczelni z adnotacją „Dział Stypendialny”,

  Uwaga! Jeśli wniosek o stypendium specjalnie w systemie USOS web jest dla ciebie „nieaktywny” to znaczy ze nie zgłosiłeś swojej niepełnosprawności w trakcie rekrutacji. Aby go odblokować poinformuj Rekrutację o swoim stopniu niepełnosprawności potwierdzając ją stosownym zaświadczeniem.

  Jeśli twoje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wygasło, a udało Ci się uzyskać nowe zgłoś tę zmianę w Rekrutacji.

  Ankieta
  W celu zapewnienia jeszcze lepszego wsparcia studentów z niepełnosprawnością prosimy o wypełnianie ankiety dostępnej poniżej. Ankieta dotyczy zarówno nowych studentów jak i tych którzy są z nami od dłuższego czasu. Pozwól nam usprawnić Grupę Uczelni Vistula, wypełnij ankietę i odeślij ją drogą elektroniczną na maila p.kaleta@vitula.edu.pl, albo złóż w dziale stypendialnym pokój 120. Pamiętaj! ankieta jest anonimowa i ma jedynie na celu przystosowanie uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych i zorganizowania indywidualnych form wsparcia.

  • Ankieta "Potrzeby i oczekiwania studentów niepełnosprawnych"

   Pobierz
 • ZAPOMOGI

  Zapomogę może otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej. Zdarzeniem losowym może być np. śmierć lub ciężka choroba członka rodziny, klęski żywiołowe (np. pożar, powódź) i inne zdarzenia losowe, na skutek których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

   

  Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym – w takim przypadku można ubiegać się o stypendium socjalne.

   

  Wniosek o zapomogę można złożyć maksymalnie dwa razy w roku akademickim. Student nie może otrzymać zapomogi dwukrotnie za to samo zdarzenie.

   

  Pamiętaj! Integralną częścią wniosku o zapomogę jest oświadczenie o dochodach które musisz wypełnić w systemie USOS web zanim zaczniesz wypełniać wniosek o zapomogę.

   

  Wnioski nieudokumentowane bądź udokumentowane w niewystarczającym stopniu nie mogą być podstawą przyznania zapomogi. Zdarzenie podane przez studenta należy udokumentować (np. zaświadczeniem lekarskim, zaświadczeniem z ośrodka pomocy społecznej, orzeczeniem sądowym, policyjnym, fakturami lub rachunkami potwierdzającymi wydatki poniesione w wyniku zaistnienia sytuacji losowych). W uzasadnionych przypadkach Uczelnia może zwrócić się o przedstawienie zaświadczeń o wysokości dochodów netto w rodzinie.

   

  Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w 90 dni od daty zdarzenia losowego.

   

  Wysokość zapomogi obowiązującą w danym roku akademickim określa Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.

   

  Zapomoga wypłacana jest jednorazowo.

 • STYPENDIUM DLA CUDZOZIEMCÓW

  Studiujący cudzoziemcy mogą ubiegać się o wszystkie świadczenia pomocy materialnej (stypendium socjalne, rektora, specjalne i zapomogę) jeśli:

   

  a) udzielono im zezwolenia na pobyt stały,
  b) posiadają ważną Kartę Polaka,
  c) posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
  d) korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  e) są pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  f) udzielono im na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  g) udzielono im na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością:
  • wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
  • połączenia się z rodziną
  • ze względu na inne okoliczności
  h) udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  i) są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

   

  Studiujący cudzoziemcy mogą ubiegać się o stypendium rektora za wysoką średnią, osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne jeśli posiadają:
  a) kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”,
  b) wizę Schengen,
  c) wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Przyjęci na studia cudzoziemcy mający prawo do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów składają takie same zestawy dokumentów jak studenci polscy, jednak wszystkie dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego języka polskiego.

 • HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW NA ROK AKAD. 2018/2019

  Wnioski o stypendia można składać w następujących terminach:

  STYPENDIUM SOCJALNE oraz SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Od 01.09 do 10.10.2018
  Po tym terminie – do 10 dnia każdego miesiąca, aby wniosek był uwzględniony w miesiącu, w którym został złożony.

  ZAPOMOGA
  Od 01.09 do 31.07.2018
  Do 10 dnia każdego miesiąca, aby wniosek był uwzględniony w miesiącu, w którym został złożony.

  STYPENDIUM REKTORA
  W semestrze zimowym od 01.09 do 10.10.2018
  W semestrze letnim od 01.02.2019 do 10.03.2019

  STYPENDIUM MINISTRA
  Wnioski o stypendia ministra są przekazywane przez rektorów uczelni w terminie do 15.10.2018
  Pamiętaj! Student musi dopełnić wszelkich formalności na uczelni znacznie wcześniej.

  Wnioski można składać w dziale stypendialnym pok. 120 lub pocztą na adres uczelni

 • ROZSTRZYGNIĘCIA DOT. ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ

  Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia pomocy materialnej wydawana jest w formie pisemnej decyzji administracyjnej do odbioru w dziale stypendialnym.

   

  Każda decyzja wymaga uzasadnienia. Dlatego od decyzji Rektora i Dziekana istnieje możliwość odwołania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

   

  Ważne! Nieodebranie decyzja skutkuje wstrzymaniem wypłacania środków finansowych na konto studenta. Dopiero jej odbiór jest równoznaczny z akceptacją decyzji administracyjnej. Po odbiorze pisemnej decyzji student niezwłocznie otrzyma środki finansowe na swoje konto osobiste, które wskazał we wniosku. Wysokość wypłaconego świadczenia będzie powiększona proporcjonalnie do liczby miesięcy w których student zwlekał z odbiorem decyzji.

   

  Należy pamiętać o tym że wniosek może być rozpatrzony negatywnie mimo poprawnie złożonych dokumentów. Decyzja stypendialna czekająca na studenta nie jest jednoznaczna przyznaniem konkretnego stypendium.

  • Odwołanie do Rektora Akademii Finansów i Biznesu Vistula

   Pobierz
  • Zasady przeliczania punktów do stypendium rektora SGTiR

   Pobierz
 • Regulamin stypendialny - AFiB Vistula

  Pobierz
 • Regulamin stypendialny - SGTiR

  Pobierz
 • Instrukcje i informacje o stypendiach dla studentów:

  Pobierz
 • Przewodnik po stypendiach w Grupie Uczelni Vistula

  Pobierz

Kontakt do działu stypendiów

Sekcja Pomocy Materialnej, pokój 120

Chcesz uzyskać dodatkowe informacje lub potrzebujesz pomocy?
Napisz do nas:

Patryk Kaleta,
e-mail: p.kaleta@vistula.edu.pl
tel. +48 22 45 72 321

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close